کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات

طرزالعمل اصلاح لوحه و تابلو های اعلانات به تاسي از ماده (16) قانون اساسي كشور،  ماده (45) قانون رسانه هاي همگاني وحکم شماره 481 مورخ 7/2/1396 مقام عالی ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان  به خاطر اصلاح لوحه ها و تابلوهاي اعلانات(billboards) به شيوه هاي علمي ، معياري و حفظ زبانهاي رسمي و بومي كشورطرح گرديد  است،  نظر به اهميت موضوع و ارتباط کاری  نمايندهاي با صلاحيت وزارت های اطلاعات وفرهنگ،  صحت عامه،  امورداخله،  مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تجارت و صنایع، شاروالی کابل، اتحادیه ملی پیشه واران ، ریاست عمومی امنیت ملی   شامل كميسيون اصلاح لوحه ها و تابلوهاي اعلانات میباشند.

هدف:

 

 1– از کاربرد زبانهای خارجی به زبانهای رسمی و بومی کشور جلوگیری بعمل اید  یعنی واژه های خارجی به رسم الخط زبانهای رسمی و بومی کشور ما  در تابلو های اعلانات (Billboards)و لوحه  ها نوشته نشود،  مثلآ( چکن سوپ )

  2– تابلو های اعلانات ، لوحه  ها ، اشتهارات، اعلانات، عنوانها و آگاهی ها  نباید تنها به زبانهای خارجی باشد بلکه لازم است   ترجمه آن به یکی از زبانهای رسمی و بومی کشور نیزتحریرگردد.

  3 – در تابلو های اعلانات و لوحه  ها اصول تحریر ، نگارش، دستورزبان، املا ، انشا و نقطه گذاری رعایت شود.

  4-  درقسمت بالایی متن تابلو های اعلانات و لوحه  ها اشتهارات، اعلانات، عنوانها و آگاهی ها به زبان دری، پشتو ویا یکی از زبانهای بومی کشور تحریر گردد ودرصورت لزوم  درقسمت پائینی   ان به زبانهای خارجی نیز تحریر شده می تواند.

  5 – تابلو های اعلانات و لوحه ها باید وضاحت داشته باشد.

     درصورت عدم رعایت رهنمود متذکره مطابق مواد ( 11 و12 قانون محصول خدمات شهری  شاروالی کابل ) برخورد قانونی صورت میګیرد    

وضاحت مواد (11) و (12) قانون محصول خدمات شهری شاروالی کابل!

ماده یازدهم :  (شرکت های تبلیغات و اعلانات و سایر اشخاص حقیقی و حکمی مندرج فقره (2) ماده چهارم این ضمیمه مکلف اند، وسایل اشتهاری مربوط را طوری نصب نمایند که ضرر مالی یا جانی اشخاص وارد نگردد، درغیرآن، طبق احکام قانون مکلف به جبران خساره وارده می باشند.)

 مطابق به فقره(3) ماده (12) قانون محصولات شاروالی کابل: ( درصورت نصب اعلانات وتبلیغات مخالف آداب، اخلاق، احکام اسلامی و نظم عامه دروسایل اشتهاری مربوط، علاوه برجمع آوری وسایل اشتهاری مذکور، معرفی به ادارات ذیربط غرض تعقیب عدلی.)