آمریت افغان اعلانات

          آمریت اخذ اعلانات وتوزیع روز نامه ها، یکی از بخش های عمده و اساسی در چارچوب  ریاست روزنامه ها می باشد.  

          آمریت اعلانات در دو بخش فعالیت می نماید:

1-     اخذ ونشر اعلانات تبلیغات تجارتی تدارکاتی مفقودی واطلاعیه های مراجع دولتی وغیر دولتی  و اشخاص انفرادی ازطریق روزنامه های دولتی و رادیو افغانستان.

دراین بخش چهارمدیریت:

 مدیریت سنجش وبرآورد: که اعلانات رسیده را دقیقا سنجش و مقدار پول حق النشر  را مشخص می سازد.

مدیریت عواید: سنجش اعلان که ازسوی مدیریت سنجش به عمل امده است، مطابق لایحه اعلانات چک وارزیابی می نماید . پول  اعلان را اخذ و جهت ثبت اعلانات به مدیریت بل نویسی ارسال می  گردد.

مدیریت  بل نویسی : این مدیریت مطابق سنجش انجام یافته، بل پرداخت حق النشر را می  نویسد.

مدیریت ثبت و صدور:‌ این مدیریت بعد از طی مراحل سنجش ، براورد، بل نویسی ، اعلان را اخذ  و راجستر می نماید.

مدیریت تنظیم و چاپ :‌ این مدیریت اعلانی را که اخذ شده وثبت گردیده است، کمپوتر و تصحیح می نماید و غرض نشر به روزنامه های دولتی : هیواد،انیس ،اصلاح و کابل تایمز و رادیو افغانستان می فرستد. همین بخش کتنگ وپارچه اعلان را ترتیب و به مرجع اعلان دهنده ، صادر می نماید.

2-     مدیریت عمومی توزیع روزنامه ها : این مدیریت روزنامه های انیس، هیواد، اصلاح کابل تایمز و مجلات وطنداران و انیس کودک را  توزیع می نماید.

 

       مدیریت توزیع مرکز: حدود 40 نفرکارمند دارد . توزیع روزنامه ها ازساعت 5 صبح آغاز می گردد . باید  تا ساعت 7 و 8 درموسم های مختلف سال ،  توزیع تمام شود.

       مدیریت توزیع ولایات : روزانه ، روزنامه ها و مجلات  را بسته مینماید وغرض توزیع به ولایات کشور ، به مخابرات انتقال می دهد واز طریق مخابرات روزنامه های دولتی به 33 ولایت کشور                ارسال می گردد.

       بخش شکایات نیز دراوقات رسمی همیشه فعال است. این بخش مشکل مشترکین ر ا مدنظر دارد.به تلیفون هاپاسخ می دهد اگر مشکلی باشد در رسیدن روزنامه ها، انرا رفع می نماید.

       همچنان تلیفون رئیس ، سکرتر مسوول و مدیریت توزیع و شکایات در روزنامه ها درج است . مشتری هر لحظه خواسته باشد ، مشکل خود را مطرح نماید.