نشریه وطنداران

اداره نشرات وطنداران

 

اداره نشرات وطنداران که درربع چهارم  سال 1384 خورشیدی بر اساس احکام مواد ششم ٬ شانزدهم و بیست و دوم قانون اساسی کشور٬ که برابری اقوام و رشد زبان های سوم رسمی کشور را از وظایف دولت دانسته است ٬ از سویمقام محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ عملاً  ایجاد و آغاز به فعالیت کرد .  درآغازنشریۀ بنام  وطنداران به وجود آمد که با پنج  زبان (اوزبیکی ٬ بلوچی ٬ پشه یی ٬ ترکمنی و نورستانی) نشرات می گردد .

این نشریه درابتدا (15/2/1384 )به شکل جریدۀ واحد با پنج زبان درشش صفحه انتشار یافت ٬ پنج شماره آن  به همین  گونه به نشررسید .بعداً بتاریخ 10/2/1385 به پنج  جریدۀ چهار صفحه ای مستقل و جداگانه انکشاف نمود ٬ که  در پنج  روز هفته  با پنج  زبان یادشده به نشرمی رسید .

اولین مدیر مسوول و رئیس آن محترم محمدزمان کلمانی بود که از ابتدا تا  آغاز ربع دوم  سال  1390 به این کار ادامه  داد و بعد ازاو محترم  سمیع الله تازه از تاریخ 6/4/1390 به صفت مدیرمسوول ورئیس وطنداران گماشته شده وتاهمین اکنون درهیمن پست کار می نماید .

جراید وطنداران به اساس پیشنهاد خوانندگان و توجه مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ  از شروع سال  1395 خورشیدی به شکل  مجله  درآمده که دارای پشتی رنگه و مقبول می باشد.

دراداره نشرات وطنداران درحال حاضر به شمول آمر و مدیر مسوول و مسوولین هر پنج مجله اوزبیکی ٬ بلوچی٬ پشه یی ٬ ترکمنی و نورستانی بیست نفر کارمند مصروف می باشند. پنج  مجله با پنج زبان  فوق الذکر که هرکدام آن دارای هشتاد صفحه می باشد ماهانه  باوجود مشکلات و کمبود وسایل تخنیکی ماهانه به تیراژ مجموعی 4200 شماره به صورت منظم انتشار می یابند .

یکی از وظایف مجله های وطنداران رشد و انکشاف زبان های سوم کشورو معرفی فرهنگ تاریخ و زبان این اقوام می باشد.

این مجله ها علاوه  بر سر مقاله و وقایع مهم هر ماه ٬ مقاله ها  و مطالب در ارتباط دست آورد های دولت ٬ تقویه صفوف قوای مسلح و حمایه و پشتیبانی مردم  از قوای امنیتی  و دفاعی کشور ٬ مبارزه با فساد اداری و موادمخدر ٬  حقوق زنان واطفال و موضوعات فرهنگی  ٬ دینی  ٬ ادبی ٬ اجتماعی ٬ تاریخی ٬  صحی٬  معلوماتی و غیره را  درصفحات خویش به نشررسانده و به  خواننده  گان  آن  که در از بیست ولایت کشور بودوباش دارند مجانی توزیع میگردد .

اداره نشرات وطنداران که وظیفه اصلی آن  تهیه و آماده ساختن  مجله ها به زبان های سوم رسمی کشور می باشد ٬ تاحال امور  نشراتی  خویش رابا وجود کاستی های وسایل و شرایط کاری٬ به وجه احسن و بدون کدام سکتگی انجــــام داده  و بعد ازاین نیز آمادۀ انجام هرچه بهتر کارهای خود می باشد .

ناگفته  نماند که اداره نشرات وطنداران  سراز ماه جوزای سال جاری به نشرات مجله ششم  به زبان گجری را آغاز مینماید ٬ که یک انکشاف معقول و مطابق حکم قانون اساسی  کشور در مورد انکشاف زبانهای سوم می باشد .

- عبدالرحمن صحبت ولدمحمدایشان مدیر مسوول مجله ترکمنی

- یلدا بنت عبدالستار مدیر مسوول مجله بلوچی

-پهلوان شاه فرزنداقبال شاه مدیر مسوول مجله پشه یی

- عبدالرزاق ولد محمد عمر مدیر مسوول مجله نورستانی

- محمد رفیق ولد غلام قادر مدیر مسوول مجله اوزبیکی