روزنامه کابل تایمز

روزنامه کابل تایمز

روزنامه کابل تایمز یکی از نشریه های  معتبرافغانستان  به زبان انگلیسی است ودریچه ی است ازافغانستان به سوی جهان.

 روزنامه کابل تایمزدر 27 فبروری 1962 در زمان  محمد ظاهر شاه به هدایت صدراعظم سردار محمد داود خان تاسیس گردید.

 نخستین مدیر مسوول آن صباح الدین کشککی بود.روزنامه کابل تایمز در آن زمان بشکل جریده در 5 ستون ودر هفته سه بار به نشر میرسید . بعد از مدتی به روزنامه کابل تایمز تبدیل گردیدکه و به عنوان تصدی درچوکات آژانس خبری باختر به فعالیت خویش ادامه داد .

بعد از یک مدت شخص بنام سیدخلیل مدیر مسئول روزنامه کابل تایمز مقررگردید، نامبرده به زبان انگلیسی بلدیت داشته وانجنیر مخابرات بود ودر باره مطبوعات معلومات کافی نداشت اما کارمندان با تجربه ومسلکی درپیشبرد اموروی راهمکاری می  کردند.

 استاد شفیع راحل که از امریکا دررشته ژورنالیزم ماستری داشت در سال 1965 رئیس یا مدیر مسسول روزنامه کابل تایمز گردید و تا سال 1974 بحیث رئیس این نشریه باقیماند.

در سال 1975 محترم نور محمد رحیمی که در رشته ژورنالیزم در امریکا تحصیل کرده بود رئیس کابل تایمز مقرر گردید. بعداز کودتای کمونیستی در 1978 محترم کاظم آهنگ که استاد پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل بود بحیث رئیس کابل تایمز تقرر حاصل نمود.

با تهاجم قشون سرخ به افغانستان روزنامه کابل تایمز بنام کابل نیو تایمز تغییر کرد. در سال های حضور قشون سرخ این اشخاص روزنامه کابل تایمزرا مدیریت کردند:

 اعظم رهنورد، برنا اصفی، رحیم رفعت، عبدالعزیز دانشیار، قدوس لمر ، و محمد قبول . در اواخر حکومت دکتور نجیب الله اشخاص دیگر چون صدیق رهپور، عبدالغفور شکوری، علی گل پیوند به حیث مدیر مسوولان روزنامه کابل تایمز اداره امور این روزنا مه را داشتند.

با سقوط رژیم کمونیستی و آمدن مجاهدین تحول دیگری در کشور رونما گردید که در این مدت روزنامه کابل تایمز برای یک مدمت از نشر باز ماند و بعداً در هفته یک بار به نشرات ادامه داد که در ان زمان عبدالصبور رحیل یکی از چهره های مطبوعاتی به صفت مدیر مسوول این روزنامه مقرر گردد چون مطبعه در شهر چاریکار موقیعت داشت در انجا طبع و نشر میگردید.

بعداز سقوط مجاهدین و آمدن دوره طالبان این اشخاص مدیر مسوول کابل تایمز بودند: عیسی خان، عنایت کاکا زاده و سهیل شاهین، با رویکار امدن حکومت موقت و سقوط طالبان روزنامه کابل تایمز برای بار سوم به یک مدت از نشر بازماند، و همین گونه در ماه حمل سال 1381 به نشرات خویش در هفته یکبار ادامه داد که در ان وقت شعیب شریفی به عنوان سرپرست روزنامه از امور فعالیت های رسانه ای وارسی می کرد سپس در سال 1382 کابل تایمز در هفته سه بار به نشرات اغاز کرد ، در 19 حمل 1385 کابل تایمز بار دیگر به روزنامه تبدیل گردید و تا اکنون به نشرات ادامه داده است.

در سال 1381 عبدالحق واله یکی از نویسنده گان و قلم بدستان کشور به مدت شش سال مدیر مسوول این روزنامه بود، بعد از وفات عبدالحق واله داکتر محمد ظاهر صدیق که یکی از دوکتوران عرصه ژورنالیزم از سال 1387 الی 1389 مدیر مسوول روزنامه کابل تایمز بود.

در ماه حمل سال 1390، شفیق احمدزی بحیث مدیر مسوول روزنامه کابل تایمز مقرر گردید و تا سرطان 1392 در این روزنامه مسوولیت خود را ادامه داد .از سرطان سال 1392 تا ماه دلو این سال نجیبه مرام که قبلاً مسوولیت معاونیت این روزنامه را داشت این روزنامه را سرپرستی کرد.

از سال 1393 تا کنون حمیدالله عارفی به حیث مدیر مسوول روزنامه کابل تایمز مقرر گردید این روزنامه اکنون 64مین سال نشراتی خودرا سپری مینماید.