مجلۀ انیس کودک

انیس کودک

مجله«انیس کودک»یا « دکمکیانو انیس» در سال ۱۳۴۸ ، همپا با نشریه های نو پای دیگر چون : ماه نامه لمر ، و مجله کهول ،در آسمان مطبوعات کشور درخشیدن گرفت .« لمر » ،« کهول» و « دکمکیانو انیس » ،در فرصتی  ایجاد شد که دکتور محمود حبیبی به حیث وزیر اطلاعات و کلتور وقت ،مقرر گردید.

 قبل ازاین مجلات، فقط مجله ژوندون به حیث کهن ترین مجله خانوادگی ازسال 1327 نشرات داشت که بعد ها با دریغ از نشر بازماند. مجله انیس کودک نخستین مجله یی بود که برای کودکان اختصاص داشت و درکنار مجله ژوندون که خانوادگی بود، تربیت و آموزش وسرگرمی تمامیت خانواده ها را پوشش می داد.

انیس کودک درچارچوب موسسه نشراتی انیس زمانی فعال گردید که  شاد روان استاد محمد شفیع رهگذر ، به حیث رئیس  این موسسه نشراتی کار می کرد. ازسالهای 1344الی 1348 درصفحات روز پنجشنبه انیس، یک صفحه تحت کلیشه انیس برای کودکان نشر می گردید. درسال 1348 تصمیم براین شد تابرای کودکان مجله یی به اسم  انیس کودک چاپ گردد.رهگذر اولین بار که به طرح و ساختار شکل و محتوای مجله دکمکیانو انیس دست یازید، به همکاران بخش نشراتی خود که از تعداد انگشتان یکدست هم تجاوز نمی کردند گفت : « دکمکیانو انیس » را نباید با نام کوچک ، به دور از آرمانی پنداشت . این نشریه طلیعه یی خواهد بود ، که در آینده ارزشهایی را به روشنی می آورد . اگر با احساس مسئولیتی که سزاوار ژورنالیست با درکی است ، در این راستا دقیقانه گامهای را به پیش نگذاریم ، حتمی در گرداب تاریخ ، به دست مواخذه خواهیم افتاد .

اولین شماره مجله دکمکیانو  انیس به مدیریت مسئول آقای محمد طاهر بی ریا ، در سال ۱۳۴۸ هجری چاپ گردید .

 آقای جلال نورانی از1354- 1356  ،مدیر مسوول مجله بود بعد خانم نادیه جانشین ایشان گردید.

بعد ازکودتا ثور نشرات مجله انیس کودک متوقف شد و نشریه یی به اسم پیشاهنگ برای کودکان و درفش جوانان برای جوانان ازسوی سازمان جوانان جاگزین آن گردید.

درسال 1364 زمانی که جلال نورانی رئیس انیس بود،مجله انیس کودک دوباره احیا شد.28 نفر تکشیل داشت و مدیریت آنرا مهدی بشیر ومعاونیت آنرا نادره عبدالله به دوش داشتند.

بعد از آنها این شخصیت ها انیس کودک را مدیریت کردند: آصفه مهر، همایون اعتمادی ، طیبه سهیلا ، حلیم قدرت ، عزیز فرزان ،مولوی ربیع الله فاروقی ، قاری محب الله شریف، و خلیل فخری ....

مجله به گونه هفته وار نشر می گردید.

          درسال 1381 مدیریت مسئول  انیس کودک را  محمد یعقوب کوهکن گرفت .سر از تاریخ اول حمل 1390 تصمیم گرفته شد مجله  درهر 15 روزیکبار نشر گردد. شماره صفحات آن حد اقل 32برگ را دربر می گیرد.