ریاست روزنامه های دولتی

ریاست روزنامه های دولتی

ریاست روزنامه های دولتی برای نخستین بار درسال 1391 درتشکیل وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید. قبل بر آن روزنامه های دولتی هریک به گونه ریاست های مستقل فعالیت ونشرات داشت.

          ریاست روزنامه های دولتی درآغاز تشکیل خود شامل 5 روزنامه ویک مجله به شرح زیر بود:

-         روزنامه انیس

-         روزنامه اصلاح

-         روزنامه هیواد

-         روزنامه کابل تایمز

-         روزنامه وطنداران

-         مجله انیس کودک

 درسال 1395 با طرح جدیدی که پیاده شد ، روزنامه وطنداران به مجله وطندارن ، تبدیل گردید. ازآغاز سال 1395  ماهوار پنج مجله وطنداران ، به پنج زبان  : ازبیکی ، ترکمنی ، بلوچی ،پشه یی و نورستانی نشر می گردد.

نخستین رئیس  ریاست روزنامه های دولتی دکتورشمس الحق آریانفر به تاریخ 14 اسد سال 1391 ازطریق امتحان رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری تقرر یافت که تاهنوز مصروف خدمت است.

     تشکیل ریاست روزنامه ها 173 نفر است که درهشت بخش : امریت انیس ، هیواد ، اصلاح ، کابل تایمز، وطنداران ، افغان اعلانات ، انیس کودک و بخش ویپ سایت فعالیت می نمایند.

 

دستاورد ها:

درطی این مدت ریاست روزنامه ها درجهت توسعه روزنامه های دولتی درراستای اطلاع رسانی بهتر از لحاظ کمی و کیفی ، طرح ها و برنامه های زیرین را اجرایی ساخته است:

1-    درگام نخست جهت اطلاع رسانی به موقع و تغذیه سالم اطلاعاتی هموطنان ، ریاست روزنامه ها ، تصمیم گرفت ، روزنامه ها را به اسرع وقت به دورترین نقاط کشور برساند. با ترانسپورت خصوصی قرارداد انتقال رسانه های دولتی به پنج زون به ترتیب ذیل امضا شد:

-         زون شرق : ننگرهار ، لغمان ، کنز، نورستان

-         زون حنوب لوگر، پکتا ، پکتکا ،خوست

-         زون شمال :  سمنگان،بلخ ، جوزجان، فاریاب، سرپل

-         زون شمال شرق :بغلان ، قندوز، تخار و بدخشان

-         زون مرکز: پروان ، کاپیسا ، پنجشیر  

با اجرایی شدن این برنامه ، ر وزنامه ها صبح هنگام با حرکت نخستین موتر به سمت ولایات متذکره ، انتقال می یافت که از ساعت 8 صبح تا 2 ویا 3 عصرروزنامه های دولتی درهمه ولایات یاد شده می رسید. دربقیه ولایات کشور کمافی سابق از طریق پست مخابرات ارسال رسانه ها ادامه  داشت. این برنامه بسیار موثر بود ، اما بعد ازیک ونیم سال نسبت نبود بودجه متوقف گردید.

2-    جهت رهایی از یکنواختی که سه روزنامه هیواد ، انیس و اصلاح  مکلف اند همه خبر های دولتی را پوشش دهند ، تصمیم گرفته شد ، سه روزنامه با سه رویکرد نشرات نماید :

-         انیس روزنامه سیاسی باشد وبیشتر روی مسایل سیاسی مکث نماید

-         هیواد روزنامه اقتصادی باشد ، اخبار و دستاورد ها ی اقتصادی را نشر نماید

-         اصلاح روزنامه اجتماعی – فرهنگی باشدو بر مسایل فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی درنگ نماید.

3-    روسای اطلاعات وفرهنگ ولایات درسال 1392 دریک برنامه کاری به کابل دعوت شدند که برای سه روز درتالار وزارت اطلاعات وفرهنگ ورکشاپ داشتند. دراین مدت با روسای ولایات به طوردسته جمعی صحبت شد و طرحی درزمینه همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایات با رسانه های مرکز اماده  و به ایشان سپرده شد تا مطابق آن با ارسال اخبار، گزارش ها، مصاحبه ، معرفی شخصیت ها علمی وفرهنگی، معرفی ولایت ، جاذبه های جهانگردی و وسایر مشخصات ولایات با روزنامه های دولتی همکاری نمایند . به این طریق پیوند رسانه ها و مردم درسراسر کشور بیشتر و مستحکم تر گردید.

4-    برای ارتقای ظرفیت رسانه ها برنامه های آموزشی به راه انداخته شد. ورکشاپ های درزمینه های : عکاسی ، نویسندگی درمطبوعات ، تهیه گزارش، مصاحبه و خبر  تدویر یافت که درهر دوره بیش از 30 تن کارمندان روزنامه هااشتراک داشتند.

5-    طرحی جهت سراسری سازی حد اقل دوروزنامه ی دولتی که هرکدام با تیراژ 20 هزار شماره روزانه نشر گردد، به وزارت اطلاعات و فرهنگ وبه ریاست جمهوری ارائه شد.  درآن طرح پیش بینی شده : با اجرایی  شدن این طرح ، برای نخستین بار افغانستان صاحب روزنامه های سراسری به گونه کشور های پیشرفته منطقه می گردد.

6-    جهت یکدست شدن نگارش دررسانه ها ، رهنمای نگارش مطبوعاتی تهیه و دراختیار نویسندگان و کارمندان روزنامه ها، گذاشته شد.

7-    جهت خدمت به فرهنگ و ادب زبانهای رایج درکشور ، تصمیم گرفته شد روزنامه وطنداران به 5 مجله مستقل تبدیل گردد. از ماه حمل سال 1395 نشرمجلات وطنداران به زبانهای ازبیکی ، ترکمنی، بلوچی ،پشه یی ونورستانی به صورت مجلات مستقل ماهوار آغاز گردید که سالانه درهرزبان 12 مجله نشر خواهد شدکه درکنار بازتاب رویداد های مهم کشور، معرف فرهنگ ، تاریخ و فلکلور و داشته های مادی ومعنوی اقوام برادر کشور خواهدبود.

8-    برای نخستین بار سایت روزنامه های دولتی طراحی و ایجاد گردید که اکنون 4روزنامه انیس ، هیواد ، اصلاح ، کابل تایمز و مجلات وطنداران به زبانهای ازبیکی ، ترکمنی ، بلوچی ، پشه یی ، نورستانی وانیس کودک را  ازطریق سایت  روزنامه های دولتی به این آدرس می توانید دریابید ومطالعه کنید :www.dailies.gov.af

9-    دراین مدت بیش از 20 تن کارمندان این اداره جهت آموزش به کشور های هند ، چین و کوریا سفر نموده اند.

10-                        روزنامه ها که اجازه نشر اعلان را نداشتند، اکنون با نشر اعلان و ازمدرک حق الامتیاز عاید سالانه خود را به 30 میلیون افغانی درسال رسانیده است .

11-                        ریاست روزنامه ها طرحی را نیز ارائه کرد است . دراین طرح آمده است :اگر  حکم ریاست جمهوری دراستفاده از 50 فیصد عاید روزنامه ها ، برای مصارف روزنامه ها ، موجود باشد ، می شود روزنامه های سراسری با تیراژ 20 هزا ر نسخه را به صورت رایگان برای دولت نشر نمود

12-                        ریفورم اصلاحات در ریاست روزنامه هاکاملا تطبیق گردید.

13-                        تجهیز تخنیکی روزنامه ها بعد از سالهای طولانی ، برای نخستین بار درسال 1395، صورت پذیرفت و روزنامه ها قسما تجهیز گردید.