ریاست دفتر

ریاست دفتر مقام وزارت

ریاست دفترمقام یکی از ریاست های کلیدی می باشد وظایف ریاست دفتر قرار زیر می باشد .

 ترتیب وتنظیم ملاقات های جناب وزیرصاحب اشتراک در مجلس ویادداشت ها،  هدایات مقام و اخذ احکام و ترتیب مکاتیب ، ترتیب پیشنهادات  و ثبت احکام مقام وزارت

 

ـــ اخذ مکاتیب ، مصوبات  کابینه  ج.ا.ا  و شورای محترم وزیران  ج.ا.ا  بعد از هدایت مقام  وزارت  تکثیر آن به ادارات  ذیربط . ثبت پیشنهاد و عرایض بعد از اخذ احکام مقام محترم  به ادارات  و مراجعین .  ارسال  گزارش از تحقق وچگونگی مصوبات  به کابینه ج.ا.ا، و دارالانشای شورای  وزیران  ج.ا.ا  ،  ارسال  پیشنهادات  جهت اخذ احکام  مقام عالی ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان  و ابلاغ آن  به مراجع مربوط آن  ، تکثیر مکاتیب به ادارات دولتی وغیر دولتی .

 

ـــ  پذیرائی از مهمانان  خارجی ، عالی رتبه  دولتی و غیردولتی  ترتیب وتنظیم  جلسات مقام وزارت تنظیم ملاقات های جلالتمآب سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، تنظیم ارتباط تیلفونی مقام وزارت به ادارات  درمرکز وولایات . و همچنان  یادداشت  هدایات  مقام محترم  وزارت.

 

ــ اجرای تمام در خواست ها و مکاتیب  واصله  33 ریاست  اطلاعات  وفرهنگ ولایتی و ارسال آن به ریاست های  عمومی  به منظور ارایه  فید بک .

ــ   فراهم  نمودن تسهیلات  در جمع آوری ،  مطالعه ، تحلیل و تجزیه  گزارشهای واصله  از ولایات وارایه  آن  به  ریاست جهت  رفع مشکلات وظیفوی .

ــ   ارسال  رهنمودها،  پالیسی ها ، پلان ها ، استراتیژی  ها وهدایات مقام وزارت  غرض  تطبیق  به  ریاست  های اطلاعات  وفرهنگ ولایات .

ــ   هماهنگی و ارتباط دهی  ریاست های  اطلاعات وفرهنگ ولایات با یکدیگر .

ــ   هماهنگی وارتباط  دهی  ریاست  های  اطلاعات وفرهنگ  با ریاست ها مرکزی وزارت

ــ  نظارت و مراقبت  از اجراآت کارکنان  تحت اثر به منظور انسجام بهتر امور .

ــ  انجام  سفر های ولایتی به  منظور وارسی از امور و تا مین همآهنگی بین  ادارات  مرکزی  وولایتی .

ــ ارایه  مشوره  های  لازم به واحد  های  ولایتی  جهت دستیابی  به  نتایج متوقعه .

ــ ترتیب و تنظیم سیمینار ها ، ورکشاپ ها ، کنفرانسها ، مجالس و محافل ارگانهای  دولتی و غیر دولتی .

ــ  نظارت  وکنترول از توزیع کارت  شناسا ئی برای ژورنالستان داخلی  و خارجی  جهت انسجام بهتر امور .

ــ تأمین ارتباط با مراکز فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، رسانه های سمعی وبصری جهت دعوت  آنها به  کنفرانس ها .

ــ   اطلاع رسانی  به  رسانه ها نهاد  ها ی  فرهنگی  از کنفرانسها و محافل وسیمینار  ها .

ــ   دردسترس قرار  دادن کتاب  مورد  ضرورت ژورنالستان  به منظور تحقق اهداف و نتایج  لازمه .

ـــ اخذ و ارسال کلیه  مکاتیب مربوط  وزارت ا طلاعات وفرهنگ سایر ادراات مربوط ، ارگانهای دولتی و غیر دولتی. وهمچنان  بدسترس قرار دادن  اسنا د وسوابق  سالهای ما ضیه  . از مخزن  مرکز وزارت 


رئیس دفتر مقام : محمد عمر ځواک

شماره  تماس: (020212825  ) (0704015282 )

ایمیل آدرس :                   momarzwak@moic.gov.af