ریاست تفتش داخلی

گــزارش اسـتقامت های کــاری ریاســت تفتــیش داخــلی!

نهاد های تفتیش داخلی تقریبآ از (30 ) سال قبل در چوکات وزارت خانه ها وادارات دولتی بمنـــظور بررسی واطمینان ازشفافیت حسابدهی امورمالی حسابی وسایر اجراات درادارت ایجاد گردیده است که ریاست تفتیش داخلی وزارت اطلاعات وفرهنگ درسال 1384 درچوکات تشکیل منظورشده  وزارت با داشتن (5) نفر پرسونل ایجــاد واغازبه فعــــالیت نمود حال حاضرریاست تفتیش داخـــلی با داشتن (12) نفر پرسونل فعالیت میکند .

هدف ریاست تفتیش داخلی تفتیش وبررسی اجراات ادارات تحت امر و اطمینان از شفافیت وحسابدهی بمنظور کاهش موارد فساد درادارات میباشد.

دورنما ریاست تفتیش داخلی حراست ازدارایی های عامه ، کاهش فساد اداری وبهبود شفافیت و ایجاد اداره سالم وحکومت داری خوب میباشد. ریاست تفتیش داخلی درحال حاضربرعلاوه ریس تفتیش داخلی بست دوم دارای یک بست (5) مدیریت اجراییه ، یک بست (4) مدیریت تحلیل گـــزارشات  یک بست رتبه (3) آمریت تیم بررسی با دوبست رتبه (4) مفتیش ولایات ویک بست رتبه (3) امریت تیم بررسی ادارات مرکزی با دو نفر بســت (4) مفتیش ، یک بست صفا کار، یک بست خانه سامان و یک بست دریورمیباشد .

1-    هدف مدیریت اجراییه اجرا وپیشبرد امور اداری ریاست تفتیش داخلی میباشد .

2-    هدف مدیریت تحلیل گزارشات عبارت از تحلیل گزارشات امریت تیم های بررسی ریاست تفتیش داخلی میباشــد.

3-    امریت تیم بررسی مرکزعبارت ازبررسی امورمالی وحسابی وسایر اجراات ادارات مرکزی واطمینان از شفافیت وحسابدهی وایجاد حکومتداری خوب میباشد .

4-    هدف امریت تیم بررسی ولایات عبارت ازبررسی امورمالی حسابی وسایر اجراات ریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایات طبق پلان منظورشده ریاست تفتیش داخلی صورت میگیرد

اجراات ، بررسی های پلانی وفوق العاده که بنابر هدایت مقام محترم وزارت صورت میگیرد در مجموع بعد از ترتیب پلان وقبل از آغاز بررسی ، در جریان بازرسی های مراجع چگونگی ترتیب مکاتیب ، گزارشات ودرسایرموارد نظر، اصلاحات ورهنمایی لازم از جانب رییس تفتیش صورت گرفته وبعد ازان قانونآ از نتایج ان شخصآ به محترم وزیرویا  سرپرست  ان مقام تقدیم میگردد. 


بیوگرافی محمد آصف صدیقی رییس تفتیش داخلی وزارت اطلاعات وفرهنگ.

 

1-                محمد آصف تخلص صدیقی .

2-                ولد محمد جان  ولدیت سیداحمد .

3-                ولایت کابل ولسوالی پغمان .

4-                درجه تحصیل لیسانس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل رشته تجارت وانکشاف.

5-                تاریخ تولد ولایت کابل سال 1333 هجری شمسی .

6-                وظیفه رییس تفتیش داخلی وزارت اطلاعات وفرهنگ بست دوم .

7-                تاریخ تقرر ابتدایی 19/2/1352 .

8-                تاریخ تقرر ازطریق رقابت  آ زاد 24/3/ 1391.