ساحه باستانی قول توت شهدای صالحین ولایت کابل

آنچه واقعیت است کابل با درنظرداشت موقعیت نظامی وجغرافیای خود نه تنها رفت وآمدکاروان های تجارتی را دقیقآ اداره کرده می توانست ،بلکه بر راه های ارتباطی بین دو طرفه هندوکش که آسیا مرکزی وهندوستان وقت را باهم ارتباط می داد حاکمیت داشته  است .به ارتباط کابل باید اضافه نمود که این شهرباموقعیت خوب جغرافیای ،نظامی،سیاسی وتجارتی خود نقش بهتری را نسبت به دوحوزه زابل وکاپیسا بین هندوستان وآسیای مرکزی دارا بوده است.

     ساحه باستانی قول توت شهدای صالحین که دردامنه شرق کوه زنبورک شاه احرازموقعیت نموده،ازطرف شمال وجنوب به قول آب وخانه های مسکونی، وطرف شرق تقریبآ مساحت 900مترمربع زمین را احتوامیکند.طوریکه مقام محترم درجریان قراردارند کارسروی مقدماتی ساحه مورد نظر برای نخستین باردرسال 2002مطابق سال 1381وکارحفریات ساحه ازسال1392 الی 1395طی شش دوره توسط آقای ظفرپیمان باستانشناس افغان مقیم کشور فرانسه با حضورداشت نماینده گان ریاست باستانشناسی صورت گرفته آثارمنقول آن به موزیم ملی انتقال وآثارغیرمنقول آن الی اکنون درخود ساحه حفظ گردیده.

   به اساس بررسی ومشاهده که ازساحه باستانی قول توت شهدای صالحین صورت گرفت یک تعداد آثارمنقول وغیرمنقول مانند بقایای مجسمه های گلی وساختمان ها که درداخل اتاق های شماره 6-7-8-9-13-15ساحه مورد نظر تحت پوشش ومحافظت میباشد دروضعیت مناسب قراردارند.

متباقی آثارغیرمنقول مانند دیوارها، راه زینه ها وستوپه مکشوفه ساحه موردنظربه منظورجلوگیری ازآسیب های احتمالی برف وباران های موسمی نیزبه پوشش ومحافظت نیازمبرم داشته،باید خاطرنشان کرد که که پوشش موقت درکوتاه مدت میتواند ازآسیب های احتمالی تا اندازه جلوگیری نماید اما در درازمدت بسنده نبوده چون ساحه ازنظر داشته های باستانی وتاریخی خیلی پرارزش بوده وموزیم غیرمنقول به حساب میرود، پوشش اساسی ومعیاری آن ضروری پنداشته میشود تا از یکطرف آثار منقول وغیرمنقول ساحه بخوبی حفاظت شده وازجانب دیگر زمینه بازدید به علاقه مندان ،سیاحان وتورستان داخلی وخارجی را فراهم سازد.