سمینار " راه ابریشم و افغانستان" درننگرهار برگزارشد

سمینار " راه ابریشم و افغانستان " درولایت ننگرهار ؛ جایی که درطول تاریخ درمسیر این راه قرارداشته ،  برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از ولایت ننگرهار ، دراین سمینار پژوهشگران ، نویسنده گان ، فرهنگیان ، تاریخ نگاران ، استادان دانشگاه ها و برخی مقامات محلی شرکت داشتند.
با گرم شدن بحث راه ابریشم و نیاز برای احیای این راه جهت شگوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه یی ، وزارت اطلاعات وفرهنگ سمینار پژوهشی را زیر نام راه ابریشم و افغانستان راه اندازی کرد.
بخش نخست این سمینار دیروز با اشتراک ده ها پژوهشگر افغان وخارجی و مقامات حکومتی درکابل برگزارشد و بخش دوم آن امروز در ولایت شرقی ننگرهار.
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان دراین سمینار با اشاره به نقش راه ابریشم در درازای تاریخ در دادوستد تجاری و روابط میان کشورهای منطقه و جهان گفت که احیای این راه در افزایش میزان دادوستد تجاری و شگوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه یی – جهانی نقش برازنده یی خواهد داشت.
اوگفت چون ننگرهار در طول تاریخ بخشی از راه ابریشم بوده ، ازینرو وزارت اطلاعات وفرهنگ بخش دوم سمینار راه ابریشم و افغانستان را در این ولایت تاریخی برگزارکرد.
گلاب منگل والی ننگرهار ارزش راه ابریشم  به ویژه بر کشور های منطقه در طول تاریخ را برشمرد.
دربخش دیگر این سمینار ، پژوهشگران ، مقالات پژوهشی شان را در باب راه ابریشم و نقش افغانستان در آن به خوانش گرفتند.
سرمحقق عبدالجبارعابد مقاله یی زیر نام نقش راه ابریشم در صنعت توریزم ، پوهاند بشیر دودیال استاد پوهنتون ننگرهار وبرکت شاه کاکر رییس بخش زبان وادبیات پوهنتون کویته مقاله های شان را در باره نقش احیای راه ابریشم بر شگوفایی اقتصادی و رفع چالش های افغانستان به خوانش گرفتند.
سرمحقق کتاب خان فیضی ، سرمحقق نصرالله زرمتی و پوهاند عزیز احمد پنجشیری نیز مقاله های پژوهشی شان را درباره راه ابریشم در طول تاریخ و نقش احیای آن در همگرایی منطقه یی و شگوفایی اقتصادی کشور های منطقه و جهان به حاضران به خوانش گرفتند.
بخش دیگر این سمینار را مراسم شعرخوانی تشکیل می داد.
دراین بخش شاعران اشعار شان را که بیشتر روی راه ابریشم، صلح و همگرایی در افغانستان بود ، به خوانش گرفتند.
قطع نامه این سمینار توسط اورنگ مختار رییس اطلاعات وفرهنگ ننگرهار خوانده شد که در بخشی از آن بر چاپ مقاله های خوانده شده در این سمینار و ادامه همچو نشست هایی درباب راه ابریشم و افغانستان در دیگر بخش های کشور تاکید شده بود.
راه ابریشم یکی از تاریخی ترین جاده های منطقه هست که احیای آن می تواند اثرهای مثبت اقتصادی وهمگرایی را درمیان کشور های منطقه ازجمله افغانستان به بار آورد.
احیای این راه که زمانی افغانستان جغرافیای حیاتی آن بود، یکی از محورهای مهم موثر دیپلوماسی – اقتصادی درمیان کشور های منطقه باشد و این کشور ها را به منافع مشترک برساند.