فاضل سانچارکی : اکثراً اهل رسانه احترام به حریم خصوصی را نقض کرده اند

کارگاه آموزشی زیر عنوان " احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت " به ابتکار معینیت نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ درتالار مرکز بین المللی مطبوعات امروز برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر ، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درافتتاح این کارگاه آموزشی دررابطه به  دانستن وارزش حریم خصوصی برای خبرنگاران صحبت نمودو گفت: به خاطر احترام حقوق بشر ، حقوق شهروند درکارهای روزنامه نگاری خبرنگاران باید به اصطلاح حریم خصوصی آشنایی لازم داشته باشند .
وی افزود ، گرچه اصطلاح حریم خصوصی درقانون رسانه های کودهای اخلاقی و سایر قوانین در سطح ملی و بین المللی ذکر شده اما اکثراً دیده شده که اهل رسانه به آن نه پرداخته بناً بسیار مهم و با ارزش است که به این موضوع پرداخته و به ابعاد وسیعتر و عمیق تر  آن آشنا شد.
مجیب خلوتگر مسوول نهاد نی دررابطه به اهمیت حریم خصوصی صحبت نمود وگفت ، حریم خصوصی به فضای فزیکی و ذهنی گفته میشودکه قوانین ملی و بین المللی درآن دخالت ندارد ." یعنی حریم خصوصی جای داد ها مربوط به خود انسان است . مثلاً تن انسان ، اقتصاد آنان ، صحت انسان ، مذهب انسان و غیره.
وی اضافه کرد ، با توجه به فناوری های روز گرچه مرز های حریم خصوصی شکننده شد مثلاً درحریم خصوصی اقتصادی انسان باید از درآمد و خرچ انسان ها دیگر اطلاع نداشته باشد اما زمانیکه بحث از مالیات میشد مرز خصوصی شکسته میشود.
به گفته موصوف مساله تجاوز به حریم خصوصی فعلاً در رسانه ها چندان مدنظر گرفته نمیشود ، اما پرداختن این مساله بسیار مهم و با ارزش است .
شهیر نثاری مشاور سابق وزارت تحصیلات عالی و مدرس کارگاه آموزشی ،احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت  در پیوند به این موضوع گفت ، تکنالوژی به سرعت گسترش می یابد اما فرهنگ استفاده و قوانین بکار برد آن درجوامع رشد نیافته وجود ندارد .
وی اضافه کرد ، دریک رویداد زیاد کوشش میشود تصاویر گوناگون به مخاطبان ارائه شود اما احترام به حریم خصوصی افراد متضرر و اجساد شهدا رویداد کمتر در نظر گرفته میشود.
وی اضافه کرد ، به گونه مثال زمانیکه تابوت سرباز شهید را به خانه شان انتقال میدهند 10 کمره از رسانه با تابوت وارد خانه شهید میشود و از بد ترین حالت خانواده شهید عکس برداری میکنند . این خود شکستن حریم خصوصی آن خانواده است.
درخاتمه اشتراک کنندگان خواهان برگزاری همچو کارگاه های درمطابقت به کارروز نامه نگاری در مرکزو ولایات شدند. ختم