اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ

ما در آستانه تجلیل از هفته قانون اساسی به  عنوان وثیقه ملی مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داریم، پس لازمی است تا هر تبعه افغانستان از احکام مندرج در این قانون آگاه باشند .
به منظور تجلیل بهتر از هفته قانون اساسی ٬ وزارت اطلاعات و فرهنگ  یک برنامه منظم را به منظور اگاهی عامه ترتیب داده و آن را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارسال داشته است.
چون تمرکز کلی این برنامه بر آگاهی عامه است بنا وزارت اطلاعات و فرهنگ با کمال احترام از تمام رسانه های دولتی و خصوصی خواهشمند است که در جریان هفته تجلیل از قانون اساسی  ٬ برنامه های ویژه یی به منظور اگاهی عامه ازمفاد قانون اساسی ترتیت و نشر نمایند تا هموطنان عزیز ما از محتوای این قانون که وثیقه ملی است معلومات و آگاهی بیشتر پیدا نمایند و رسانه های محترم هم وجیبه ملی و افغانی شان را انجام داده باشند.# صایم