پوهاند باوری : رسانه ها باید درنشرات شان روی منافع ملی و فرهنگ افغانی تمرکز داشته باشند

درجلسه شورای عالی رسانه ها که امروز به ریاست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار گردید ، روی تدوین پالیسی جدید رسانه ها بحث شد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین نشست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کردکه رسانه هامکلف اند که در نشرات شان منافع ملی را مد نظر داشته ، نباید کاری نمایندکه در آن به وحدت ملی ما آسیب برسد فرهنگ و ارزش های ملی  نادیده گرفته شود .
او گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ معتقد است که به نشرات رسانه ها سانسور قبل از وقت وجود ندارد مگر این به این معنا نیست که رسانه ها ارزش های ملی را درنظرنداشته باشند.
دراین نشست اعضای شورای عالی رسانه ها روی تدوین پالیسی یا عملکرد رسانه ها به بحث پرداختند.
طبق یک خبردیگر ، درشورای عالی هنرکه تحت ریاست پوهاند محمد رسول باوری برگزار شد کمیته های شورای عالی هنر واعضای آن معرفی گردیدند.
پوهاند باوری گفت که باید درکمیته ها اشخاصی معرفی شوندکه دررشته یادشده دارای تخصص وتجربه باشند.
او تاکید کرد که شورای عالی هنر یک شورای دولتی نه بل یک شورای مستقل بوده که درراس کمیته های آن مامورین دولتی گماشته نخواهند شد .
ختم/ علم