حسینه صافی : مشاوران دربهبود امورنقش ارزشمند دارند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درنشستی با مشاوران این وزارت، نقش آنان  را دربهبود امور، موثرو ارزشمند دانست.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : دراین نشست که به حضوداشت مشاوران بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ  برگزارشد ، دررابطه به ترتیب پلان کاری سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله مشاوران ، با درنظرداشت لایحه وظایف شان ، بحث صورت گرفت .
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که مشاوران درنهاد ها به اساس نیازمندی استخدام میشوند و کارکرد های موثر آنان را با عث بهبود امورکاری در نهاد ها می شود .
وی افزود که درهرسه ماه نشستی با مشاوران این وزارت برگزار و گزارشی از کار کرد ها و اجراات آنان شنیده خواهد شد.
همچنان دراین نشست مشاوران بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ یک سلسله پیشنهاد ها ، خواست ها و طرح های شان را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساختند.
حسینه صافی  نقش مشاوران این وزارت را دربهبود امور، موثرو ارزشمند دانست و اما تاکید کرد که کارکرد های آنان باید به اساس برنامه های منظم باشد. احمدضیا احمدی