کورس آموزشی زبان انگلیسی برای کارمندارن وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد

کورس آموزشی زبان انگلیسی امروز برای 30 تن از کارمندارن وزارت اطلاعات وفرهنگ  برگزار شد .
این کورس به اهتمام آمریت ارتقای ظریفت منابع بشری این وزارت بر گزار گردیده است .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر ، سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ حین افتتاح این کورس گفت که این کورس مدت شش ماه ادامه یافت.
او تاکید کرد که همه سالانه  4 ملیون افغانی برای بر گزاری برنامه های به وزارت تخصیص داده شده  که بدبختانه در این سالها پول اختصاص داده شده در راستای برنامه های آموزشی مصرف نشده .
او بیان داشت امسال ما توانستیم که در سه دانشگاه معتبر کشور30 محصل داشته باشیم و همچنان  برنامه  داریم که 30 کارمند دیگر را  نیز  به پوهنتون کابل بدوره ماستری معرفی  نمایم.
معین مالی و اداری افزود، ما دو، سه برنامه دیگر هم داریم کسانیکه به  تقاعد شان بیشتر از ده سال مانده باشد  در بست های دو وسه کار میکنند میتوانند برای دوره  ماستری در پوهنتون کابل امتحان بدهند .
همچنان وی گفت که معاون سفیر هندوستان نیز دیدارگردیده و آنها وعده همکاری را دربخش توریزم وتدویربرنامه ها ابراز کرده اند ممکن در این مورد تفاهمنامه امضا گردد  تا فرصت برای فرستادن کارمندان برای ادامه تحصیل به هند فراهم گردد.
رییس منابع بشری وزارت اطلاعات فرهنگ از شاملان کورس خواست که به صورت متداوم اشتراک کنید و از فرصت داده شده استفاده بزرگ نمایند.