مرکزارتقای ظرفیت جوانان در بخش تکنالوژی معلوماتی ، افتتاح شد

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، امروزمرکز ارتقای ظرفیت جوانان را در دفترمرکز شرکت مخابراتی ام – تی – ان افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این مرکز مجهز با ده پایه کمپیوتر با لوازم ضروری آن ، 40 پایه چوکی ، یک پراجکتورو لوازم برقی میباشد که دردفتر مرکزی ام – تی – ان افتتاح شد و درآینده نزیک به معینیت امور جوانان انتقال داده میشود .
درمراسم افتتاح این مرکز، معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی ازهمکاری های شرکت مخابراتی ام- تی – ان  برای جوانان و بخصوص ایجاد مرکز ارتقای ضرفیت جوانان قدرانی یاد کرد.
وی خاطرنشان ساخت که این مرکز به حمایت شرکت مخابراتی ام – تی – ان ایجاد شده ودرآینده نزدیک با تمام تجهیزات آن به معینیت امورجوانان انتقال داده میشود واز طریق این مرکز دربخش تکنالوژی معلوماتی و برنامه های کمپیوتربرای جوانان آموزش داده خواهد شد. 
همینگونه معین امورجوانان درمورد برنامه های معینیت امورجوانان درراستای رشد و توانمند ساختن جوانان معلومات داده ازتمام مردم کشور و به خصوص جوانان خواست که ازطریق فعالیت های رضا کارانه درتامین صلح و  امنیت و پیشرفت کشور سهم فعال بگیرند.
همچنان دراین مراسم حسن جابر رییس عمومی شبکه مخابراتی ام – تی – ان درافغانستان ، هدایت الله زاهد رییس خدمات موسسه یی و پوهاند شریفی ، به ترتیب دررابطه به فعالیت های آن شرکت معلومات داده گفتند که این شرکت کارزار 21 روزه " مواظبت یلو" را تحت شعارتوانمند سازی جوانان راه اندازی کرده که ازاین طریق به همکاری نهاد های مختلف برنامه های  آموزشی را برای جوانان برگزارمیکند.
دراخیراین مراسم معین امورجوانان برای شماری از مسولان شرکت مخابراتی ام – تی – ان تقدیرنامه اعطا کرد. احمد ضیا احمدی