آرامگاه سید جمال الدین افغان افتتاح گردید

آرمگاه سید جمال الدین افغان پس از ترمیم و بازسازی امروز توسط داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افتتاح گردید. به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، در محفلی که به همین مناسبت در جوار آرامگاه سید جمال الدین افغان در پوهنتون کابل ترتیب شده بود، رییس پوهنتون ، روسای پوهنحی ها، استادان پوهنتون ومعین فرهنگی ، رییس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک ورزیده بودند. داکتر سید مخدوم رهین در صحبت مختصری بازسازی آرامگاه سید افغان را توفیقی برای وزارت اطلاعات وفرهنگ تلقی کرده گفت : " شخصیت سید، تنها مربوط به سرزمین مانیست . اولاً او مربوط به تمام جهان اسلام است ، بلکه مربوط به همه انسانیت عدالت خواه و آزادی پسند است روانش شاد باد " داکتر رهین در پاسخ به سوالی اضافه کرد، همه مردم و جهان گردان میتوانند به شرف زیارت تربت سید شریف بیایند چون وی نه تنها از مفاخر بزرگ سرزمین ماست بلکه ازمفاخر بزرگ جهان اسلام و از افتخارات سراسر جهان نیز میباشد. عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ درارتباط به بازسازی مقبره سید جمال الدین افغان که یکی از بنا های تاریخی در افغانستان است گفت : این مقبره تاریخی دردودهه جنگ آسیب دیده بود که اکنون کار ترمیم بازسازی آن ازبودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ به مصرف چارملیون و نه صد هزار افغانی به پایه اکمال رسیده است. عبدالاحد عباسی رییس حفظ ترمیم آبدات تاریخی گفت ، کار بازسازی و ترمیم این آبده در سال 1388 آغاز و درسال 1390 به اکمال رسید. همچنان پوهاند حمیدالله امین، رییس پوهنتون کابل از وزارت اطلاعات و فرهنگ که درترمیم آبده تاریخی کوشیده و طی دو سال زحماتی را متقبل گردیده واین آبده آبرومند را در ساحه پوهنتون کابل بازسازی نموده ابراز سپاس کرد. سید جمال الدین افغانی در سال 1217 خورشیدی در اسعدآباد کنر زاده شد و در سال 1275 خورشیدی در استانبول وفات کرد. سید در 18 سالگی دراکثر علوم رایج آن زمان به مقام عالی رسید به هند ، حجاز و مکه سفر کرد و در مصر به خاطر دانش و کمالاتش بسیار معروف شد در جامع ازهر مصر ، منطق و فلسفه درس میداد که گروه از فضلا محضراش کسب فیض میکردند .