چهارمورد شکایات و تخلفات رسانه یی بررسی شد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین جلسه چهارمورد شکایات و تخلفات رسانه یی که از سوی شماری از نهاد ها به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی ارسال شده بود ، مورد بررسی قرارگرفت.
همچنان  پس از بررسی موارد ذکرشده و ارائه نظریات ازسوی اعضای کمیسیون ، مطابق اصول فیصله های لازم صورت گرفت . احمدضیا احمدی