پلان مالی سال 1398 ریاست تصدی هوتل ها تصویب شد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزجلسه شورای عالی تصدی هوتل ها برگزارشد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه که باحضور نمایندگان وزارت های مالیه و اقتصاد برگزارشد ، نخست ذبیح الله  احسان رییس عمومی تصدی هوتل ها دررابطه به پلان مالی سال 1398 آن تصدی ، معلومات داد .
همچنان پلان مالی سال 1398 ریاست تصدی هوتل های دولتی بعد از غور و بررسی همه جانبه از طرف شورای عالی تصدی هوتل ها ، در قاعده مورد تایید قرارگرفت و فیصله شد که  مسایل تخنیکی آن با هماهنگی وزارت مالیه درمدت یک هفته نهایی و تکمیل شود.
دراین جلسه دررابطه همچنان به اعمار مجدد دیواراحاطه هوتل سپین غر و اعمار رستورانت بهاری و سایه بان ها برای خانواده ها درمحوطه هوتل بهاری پغمان و بودجه توسعه آن ، نیز بحث صورت گرفت و مطابق صلاحیت های شورا فیصله های لازم صورت گرفت.
حسینه صافی برتسریع روند امورکار شورای عالی تصدی هوتل ها و هماهنگی میان نهاد های ذیربط تاکید کرد. احمدضیا احمدی