پنجمین نشست بورد کاپی رایت برگزارشد

پنجمین جلسه بورد حمایت کاپی رایت به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه معین امورنشرات با سپاس از اعضای بورد و توجه عمیق به موضوع حقوق مولف و مصنف اضافه کرد: درنشست فعلی دو شکایت داریم یکی شکایت انتشارات عازم  و انتشارات بصیرت و دیگری شکایت انتشارات امیری وانتشارات نویسا و علاوه برآن روی نهایی سازی بورد حمایت کاپی رایت بحث می کنیم . 
سانچارکی اضافه کرد که بورد حمایت کاپی رایت باتوجه به افزایش چاپ و نشر کتاب و رونق گرفتن بازار فروش آثارفکری و معنوی درکشورمسوولیت سنگین تری درخصوص حمایت ازحقوق مولف و مصنف به دوش دارد و باید بکوشد که اززحمات نویسندگان حمایت کندو جلوسؤ استفاده دیگران را از سرقت های ادبی و هنری بگیرد.
دراین جلسه با حضورطرفین شکایت ، موضوعات شامل اجندا موربحث و بررسی قرارگرفت و فیصله های لازم به عمل آمد.     ذبیح الله علم