بیست خبرنگارعضویت صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان را حصول کردند

بیست تن از خبرنگاران آژانس باختر امروز عضویت صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان را حصول کردند.
به گزارش آژانس باختر ،صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان ، برای آنعده از خبرنگاران که عضویت به دست آورده اند به اساس طرزالعمل صندوق خدمات ذیل را ارائه می کند.
فراهم نمودن زمینه حمایت مالی درکشور درحالات اضطرار ، کمک به ژورنالیستان مریض ؤ کم بضاعت و خانواده ژورنالیستان که درراه مسلک ژورنالیزم جان خود را از دست می دهند و یا هم معلول می شوند.
کمک ها به صورت بلاعوض در صورتی پرداخت می شود که  ژورنالیست عضویت صندوق را داشته باشد.
باید گفت که مقدار کمک نظربه ضرورت شخص بعداز تشخص و تایید هئیت مدیره مشخص می شود .
ژورنالیستان علاقمند به عضویت می توانند به دفتر صندوق به آدرس ذیل مراجعه کنند.
چهاراهی دهبوری مقابل شفاخانه الخیر کوچه وردک ها خانه نمبر (   9   )
ختم/ ماری نبردآئین .