کمیسیون بررسی شکایات و تحلفات رسانه یی جلسه کرد

جلسه کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی امروز برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین جلسه که به ریاست ضیا بومیا معاون کمیسیون برگزارشد ۹ مورد شکایات و تخلف رسانه یی مورد بررسی قرارگرفت و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ شد. ختم/ علم