کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان رونمایی شد

کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان امروز با حضور داشت فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این کتاب در چهارصدو هفتاد و چهار صفحه توسط اداره ارگان های محلی دریک سال تدوین و چاپ گردیده است.
داکتر تیمور شاران معین پالیسی اداره ارگان های محلی درمحفل رونمایی این کتاب صحبت کرد و گفت این کتاب به خاطر تدوین اسناد ، تقویه حکومت داری شهروند محور و جلوگیری از نشر اطلاعات ضد و نقیض به چاپ رسیده است.
اوگفت که نشر این کتاب در مطابقت به قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات به چاپ رسیده است.
این کتاب می تواند رابطه شهروندان را با دولت تقویه نماید.
وی افزود، کتاب شناسنامه مختصر افغانستان یک سند معتبر اداری بوده که ولایات ، ولسوالی ها ، شورا های ولایتی و قریه ها را در سراسر کشور به معرفی گرفته است.
او از ادارات دولتی خواست تا از این کتاب استفاده نمایند.
وی افزود، در آینده نزدیک این کتاب به زبان های دری و انگلیسی چاپ خواهد شد.
بعدا سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان دراین محفل صحبت کرد وگفت کار جمع آوری معلومات به خاطر چاپ و نشر این کتاب در جوزای نود و شش آغاز و در مدت یک سال با مشکلات و چالش هایی که وجود داشت تکمیل ، چاپ و نشر گردید.
دراخیر برای کسانی که در کار این کتاب سهم گرفته بودند ازطرف ارگان های محلی مورد تقدیر قرارگرفتند.ختم/بهزاد