حسینه صافی دردیداربا شماری از روسای اطلاعات و فرهنگ، به صداقت و شفافیت درامورکاری تاکید کرد

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروز دردیداربا روسای اطلاعات وفرهنگ شماری ازولایت های کشور ، مشکلات و خواسته های آنان را شنید.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار روسای اطلاعات وفرهنگ ولایت های پکتیا ، کندز، میدان وردک ، خوست و تخار ، مشکلات و خواسته های شان را ازناحیه کمبود تشکیل ، بودجه ، وسایط ترانسپورتی، تجهیزات دفتر و لوازم ضروری ، با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمیان گذاشتند.
آنان ازکم توجهی به ریاست های اطلاعات وفرهنگ سخن گفتند و خواستار بودجه متوازن ، برنامه متوازن و سیستم قوی شدند و خاطرنشان ساختند که درسایربرنامه های فرهنگی و آموزشی به سهم ولایت ها نیزتوجه صورت بگیرد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ یکی ازاولویت های این وزارت را توجه به ارزش ها و داشته های فرهنگی کشوردانست وافزود که ازطریق انعکاس داشته ها و ارزش های فرهنگی، باید فرهنگ اصیل کشور به جهانیان انعکاس داده شود
همینگونه وی به صداقت و شفافیت درامورکاری تاکید کرد و درزمینه ارزیابی ریاست های اطلاعات وفرهنگ ورسیده گی به مشکلات و خواسته های آنان ازتوجه اش اطمینان داد .
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرارزیابی و رسیده گی به مشکلات ریاست های اطلاعات وفرهنگ، امروز نشستی این روسا را با هیئت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار کرد.