طرزالعمل شورای عالی رسانه ها، تصویب شد

به ریاست حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه شورای عالی رسانه ها ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که این طرزالعمل همه جانبه بوده که تمام شیوۀ کار شورای عالی رسانه ها را مطابق به قانون رسانه ها مشخص و زمینه تطبیق آن را مساعد میسازد.
همینگونه دراین جلسه مسودۀ طرزالعمل شورای عالی رسانه ها ازجانب دلاورنذیرزوی مشاورامورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه شد.
اعضای شورای عالی رسانه ها بعد از بحث، مواد طرزالعمل متذکره را در7 فصل و 56 ماده ، تصویب کردند.
همچنان دراین جلسه روی مفردات پالیسی رسانه های همگانی که ازجانب مشاور امورتقنین و پالیسی وزارت اطلاعات وفرهنگ تهیه شده بود ، بحث شده و مورد تائید قرارگرفت .
به همین ترتیب درجلسه فیصله شد تا درنشست آینده مسودۀ پالیسی متذکره مورد بحث قرارگیر