خانم حسینه صافی :جوانان در ترقی و عمران جامعه نقش مهم دارند

خانم حسینه صافی نامزد وزیر وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار هیئت رهبری موسسه سبز جوانان افغانستان گفت که جوانان در ترقی وعمران جامعه نقش مهم دارند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، رهبری این نهاد دراین دیدار خواستار تغییر عمده درعرصه فرهنگ شهر نشینی درکشور شده از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند تا ازطریق رسانه ها فرهنگ شهر نشینی وحفظ محیط زیست را ترویج نماید.
سپس نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که دروازه های وزارت اطلاعات وفرهنگ به روی همه باز است و این نهاد با استفاده نظریات موسسه سبز جوانان افغانستان دربخش حفاظت کرد محیط زیست به ترویج فرهنگ شهرنشینی وحفظ محیط زیست خواهد پرداخت .
نامزد وزیر وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان گفت که نیروی قوی متخصص جوان درکشور داریم وسپس از ارزیابی که درحال اجرا است ازاین نیروها استفاده خواهد شد.