وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره انکشاف زون پایتخت برای حفظ آبدات تاریخی با هم همکاری میکنند

تفاهمنامه  همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره  انکشاف زون پایتخت درمورد حفاظت از میراث های فرهنگی که درزون پایتخت قرار دارند امروزعقد گردید .
این تفاهمنامه ازسوی پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ وانجنیر فرهادجلالزی سرپرست اداره مستقل زون  پایتخت به امضا رسید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ حین امضای تفاهمنامه گفت : وزارت اطلاعات وفرهنگ حامی میراث های فرهنگی  درکشوربوده و به این باور است که حفاظت از میراث های فرهنگی حفاظت ازهویت تاریخی کشور است وتلاش دارد تا در این خصوص مسوولیت های خود را انجام دهد
وی تاکیدکرد که توقع داریم که با امضای این تفاهمنامه  بتوانم درترمیم ،حفظ وجلوگیری از تخریب میراث های فرهنگی وساحات باستانی مشترکآ کارکنیم .
سرپرست اداره زون پایتخت گفت ،هدف اساسی امضای تفاهمنامه با وزارت اطلاعات وفرهنگ مساعی مشترک درشریک سازی معلومات وسروی های مرتبط به ساحات آبدات تاریخی درمحدوده زون پایتخت ، حفظ وترمیم ابدات تاریخی  ، همکاری درآگاهی دهی  عامه درمورد ترویج فرهنگ شهرنشینی وهمکاری دراحداث وفعال نمودن مرکزدیزاین هنرمعماری که ازطرف این اداره طرح ودیزاین گردیده است  را دربرمیگیرد .
به اساس این تفاهمنمامه ، طرفین جهت  تطبیق مفاد این تفاهمنامه از منابع مالی و امکانات دست داشته استفاده نموده  وبه منظور جلب همکاری  های منابع تمویل کنند ه سعی و تلاش میکنند . به اساس یک خبردیگر ،انجنیرجلالزی سرپرست اداره زون پایتخت و داکتر ذبیح الله اسدی رییس پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی تفاهمنامه همکاری مشترک را درمورد ساخت و ساز ساختمان ها و تسهیلات برای پوهنتون و سایر بخش های آن امضا نمودند.   ختم/ جاوید.