سمینار علمی و تحقیقی راه ابریشم برگزارمیشود

سومین نشست کمیسیون برگزاری آماده گی سمینار علمی و  تحقیقی(افغانستان و راه ابریشم) امروزبه ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تشکیل جلسه داد.
به گزارش آژانس باختر، دراین جلسه تصمیم اتخاذ شد تا روز اول سمینار درکابل و دو روز دیگر آن درولایت ننگرهاربرگزارشود .
به همین دلیل کمیسیون فیصله کرد تا هئیت سه نفری غرض تنظیم بهتر امور به ولایت ننگرهار سفرنماید .
درین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمسولان کمیته ها خواست تا سعی لازم دربرگزاری هرچه بهتراین سمینار انجام دهند .
او گفت چون سال مالی روبه اختتام است بنأ مصارف سمینار دقیق و همه جانبه محاسبه گردد.
به گفته سرپرست وزار ت اطلاعات وفرهنگ درکنار این سمینار هفته فرهنگی ونمایشگاه آثارتاریخی و هنری نیزدرننگرهاربرگزارخواهد شد .
درپایان جلسه روسای کمیته گزارش کاری خودرا ارائه کردند.