کارگاه آموزشی " آشنایی با شیوه های بهتراستفاده ازانترنت " برگزارشد

کارگاه آمورشی " آشنایی با شیوه های بهتراستفاده ازانترنت " امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این کارگاه آموزشی ازطرف " انجمن  نتپا  " به همکاری آمریت تکنالوژی معلوماتی و آمریت ویب سایت آژانس اطلاعاتی باختر، وزارت اطلاعات وفرهنگ برای شماری ازکارمندان آژانس باختر و وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارگردیده است .
احمد ولید خالقی رییس انجمن  نتپا  و آموزگاراین کارگاه آموزشی گفت که در این دورۀ آموزشی دررابطه به شیوه های بهتراستفاده ازانترنت ، تاریخچه انترنت ، استفاده ازایمیل ، فیسبوک ، تیوتر، یوتیوپ ، گوگل  ، گوگل داکس ، ارگان های داخلی و خارجی ، دولتی و غیردولتی که دراداره کردن خدمات انترنت سهیم  هستند و همچنان آشنایی بهتر کارمندان با تکنالوژی معلوماتی ، استفاده ازسهولت های انترنت  به خاطرآسان سازی کارهای رسمی و برداشتن گام های ارزشمند به سوی  حکومتداری الکترونیکی دراین وزارت ، به شکل عملی و نظری آموزش داده میشود.
وی خاطرنشان ساخت که این کارگاه آموزشی نقش ارزشمندی  را دررابطه به  آشنایی و استفاده بهترازانترنت  وارتقای آگاهی  کارمندان این وزارت خواهد داشت واین  دورۀ آموزشی مدت پانزده روز ادامه خواهد یافت .