باستانشناس

لایحه وظایف

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه : باستانشناس

وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ

موقعیت:   دوبست (غزنی) ، دوبست (کندهار) و دوبست (کاپیسا)

بخش: ریاست باستانشناسی

بست:  قراردادی

گزارشدهی به:  آمر پروژه 

گزارشگیری از: ندارد

کود:

اعلان: 17ثور 1398 ختم اعلان 26ثور1398

         

.....................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه : بررسی ، ثبت و سجل ساحات باستانی ، سهمگیری فعال در اجرای کاووشهای باستانی

.....................................................................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1-ترتیب پلان کاری ماهوار، بعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی ریاست به منظور نیل اهداف اداره مربوط.

2-سهم گیری فعال در اجرای کاووشهای باستانی درساحات باستانی مس عینک درتیم های باستانشناسی داخلی و خارجی جهت حفریات مسلکی ساحات باستانی .

3-بررسی ثبت وسجل ساحات باستانی مس عینک به منظور تثبیت هویت آثار باستانی کشور.

4-ارزیابی آثارباستانی کشف شده مس عینک بر اساس معیار های تعین شده به منظور تثبیت ارزش مادی و معنوی آثار باستانی .

5-ارائه مشوره های مسلکی در استقامت های معین کاری غرض تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط.

6-همکاری لازم مطابق اصول و پرنسیپ های کاری با تیم های مختلف باستانشناسی داخلی و خارجی .

7-تهیه رساله و مقالات علمی از تحقیقات انجام شده بالای ساحات باستانی مس عینک جهت معرفی ساحات باستانی تثبیت شده.

8-مطالعه و تدقیق گزارشات واصله هیات اعزامی ساحات باستانی مس عینک جهت اتحاذ تصمیم واقع بینانه.

9-ارائه گزارش از روند اجراات و نیازمندی های بخش مربوطه به مقام ذیصلاح غرض تحقق نتایج مطلوبه اداره مربوط.

10-اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

.....................................................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل
    • .داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس تاریخ  ، باستانشناسی  و یا علوم اجتماعی
  2. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
    • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل)
    • توان بدنی مناسب برای کاردرشرایط سخت آب و هوا
    • توانائی کارتیمی یا رهبری یک تیم و مهارت های ارتباطی خوب

 

نوت : درخواست کننده باید ولایت مورد علاقه خویش را حتماٌ درج درخواستی خویش یا عنوانی درخواستی خویش نماید.

 

  hr@moic.gov.af - coordinator.pmu@moic.gov.afارسال در ایمل ذیل