آمر ارتباط خارجه / ریاست پالیسی و پلان

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک

معینیت گرځندوی، مالی واداری

ریاست منابـــع بشری

آمریت استخــــدام

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.

۱)  متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح

صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)   درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)   متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رهنمود، لایحه وظایف و فـورم درخواستی و چک لست را ازسایت WWW.moic.gov.af وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های WWW.Acbar.af و WWW.jobs.af دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق بدون قلم خوردگی خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد به مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی آمریت استخدام در منزل چهارم مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع محمد جانخان واټ مقابل دروازه مسجد شریف عبدالرحمن تسلیم نموده و در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵)  آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید.

 

نوت: قابل یاد آوریست که فورم بدون چک لست گرفته نمیشود.

 

عنوان وظیفه     : بست 3 آمر ارتباط خارجه / ریاست پالیسی و پلان

وزارت و یا اداره:  اطلاعات و فرهنگ

موقعیت           : کابل

بخش              :

بست              : (3)

گزارشدهی به    : رئیس پالیسی و پلان

گزارشگیری از  : کارشناس ارتباط  با موسسات تمویل کننده ، کارشناس ارتباط با سازمان های بین المللی فرهنگی ، مدیر  

                   عمومی تنظیم امور سفر ها

کود               : 36-90-03-13

تاریخ اعلان     : 22/11/1397 وختم اعلان 1/12/1397

............................................................................................................................................

هدف وظیفه   : تأمین ارتباط با موسسات تمویل کننده، سازمانهای بین المللی ،طبق برنامه وتنظیم امور مسافرتها هماهنگی

                   امور  کاری آتشه های فرهنگی .

............................................................................................................................................

مسوليت های وظیفوی :

1.      ترتیب پلان کاری آمریت ارتباط خارجه در مطابقت به استفامت های  کاری و ارائه آن به ریاست مربوطه جهت منظوری واجراات مؤثر .

2.      ارسال گزارشات پروژه های انکشافی به سازمان ها و موسسات بین المللی تمویل کننده مالی وتخنیکی غرض حصول اطمینان شان از چگونگی هزینه منابع .

3.      ترتیب مسوده پرتوکول هاو ارائه پیشنهادات پروژه های مالی و تخنیکی ریاست های ذیربط به دول و سازمانهای ملی و بین المللی جهت جلب مساعدت ها.

4.      تأمین ارتباط با سازمان ها و موسسات همکار به منظور تدویر ورکشاپ ها ، سیمینارها  و سایر آموزشهای مورد نیاز کارکنان وزارت درعرصه های فرهنگی ،هنری ، نشراتی ، توریزم وسایرموارد مورد ضرورت وزارت .

5.       ایجاد میکانیزم و پروسیجر مؤثرجهت جلب حمایت  دونر ها ،سازمان ها وموسسات بین المللی جهت تحقق برنامه ها و به منظور انسجام بهترامور.

6.      ایجاد هماهنگی با آتشه های فرهنگی وارائه وارجاع گزارشات ، پیشنهادات  و کارکردهای شان به مقام وزارت وریاست های وزارت .

7.      طی مراحل اسناد مسافرت ها ، پاسپورت ، ویزه ، تحصیلی  و تأمین ارتباط با موسسات ملل متحد ، سفارت خانه  ها جهت جلب کمک ها .

8.      طرح وتدوین پلان های مشخص سالانه  برای آتشه های فرهنگی افغانستان مقیم کشور های  خارج به منظور جلب کمک ها، بورس ها و درعرصه تأمین وتحکیم  روابط فرهنگی .

9.      مدیریت و مراقبت ازکارکنان مربوطه جهت حصول اطمینان از استخدام ، آموزش واجراات شان .

10.  مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام  های اداره و اتخاذ تصمیم در امر  تحقق و تطبیق مؤثر آنها .

11.  ارائه مشوره های مسلکی و تخصصی با  اداره مربوطه درامر تحقق و تطبیق برنامه ها ، پالیسی ها واستراتیژی وزارت .

12.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل

o        داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس حقوق وروابط بین المللی

  1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        داشتن دو سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه.

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o        مهارت به پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی

توانائی در اداره ، رهبری و  ارتباطات.

داونلود فورم درخواستی

دانلود فورم چک لست