ریاست آژانس اطلاعاتی باختر

ریاست آژانس اطلاعاتی باختر

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست آژانس اطلاعاتی باختر                                                     ۰۵۹۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست آژانس اطلاعاتی باختر

بســــت:                     دوم

تعداد بست:                 (۱)

وزارت/اداره:              وزارت اطلاعات و فرهنگ

گزارشده به :              معین  امور نشرات

گزارش گیر از:           پرسونل تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان:    ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳/۱۱/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت وهماهنگی فعالیتهای ریاست آژانس اطلاعاتی باختر، تامین ارتباط با مراجع دولتی و غیره جهت نشر وپخش برنامه های آنها و انسجام اخبار داخلی وخارجی با رسانه های دولتی و سایر وظایف مرتبط.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت پیشبرد بموقع، موثر ودقیق امور آژانس اطلاعاتی باختر؛
 3. طرح و انکشاف میکانیزم های موثر اطلاع رسانی در سطح کشور.
 4. تامین ارتباط با ارگانهای دولتی وغیردولتی وآگاهی ازشیوه کارآنها جهت آگاهی ازرویدادهای داخلی کشور؛
 5. ایجاد میکانیزم موثر جهت تهیه اخبار و رویدادها در ادارات دولتی و غیردولتی مرکزو ولایات؛
 6. رهبری ونظارت از تهیه اخبار داخلی و خارجی به زبانهای ملی و انگلیسی جهت انعکاس دادن دررسانه های دولتی؛
 7. کنترل و نظارت اخبار،تبصره های سیاسی ورهنمایی درشیوه های تهیه گزارشات به کارکنان جهت تهیه معلومات دقیق؛
 8. اشتراک درمحافل، مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی درباره مسایل خبری جهت رونق دادن امور ژور نالیستی؛
 9. ارایه پالیسی های مناسب به منظور تامین اطلاع رسانی و ایجاد همآهنگی بین نهاد ها و رسانه های جمعی به منظور بهبود خدمات اطلاع رسانی
 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای بودجوی بر اساس پلان کاری سالانه به منظو ر رفع نیاز مندی های اداره مربوط؛
 11. فراهم آوری زمینه های لازم آموزشی برای خبرنگاران آژانس باختر به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی خبرنگاران در همآهنگی نهاد ها و مراجع ذیدخل؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.
 16. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : ژورنالیزم، ادبیات، ارتباطات عامه، اداره عامه مدیریت عمومی ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست). حداقل برای لیسانس سه سال، برای ماستر دو سال و برای دکتور یکسال.
 3. تسلط کامل به یکی لسان ‌های رسمی کشور (دری و پشتو ) و بلدیت لسان انگلیسی
 4. داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.
  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم