مترجم فرانسوی

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک

معینیت گرځندوی، مالی واداری

ریاست منابـــع بشری

آمریت استخــــدام

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.

۱)  متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح

صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)   درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)   متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند رهنمود، لایحه وظایف و فـورم درخواستی و چک لست را ازسایت WWW.moic.gov.af وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایت های WWW.Acbar.af و WWW.jobs.af دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق بدون قلم خوردگی خانه پری و قبل از تکمیل و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تحصیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد به مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی آمریت استخدام در منزل چهارم مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع محمد جانخان واټ مقابل دروازه مسجد شریف عبدالرحمن تسلیم نموده و در صورت معلومات بیشتر به تیلفون شماره (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵)  آمریت استخدام درتماس شده حل مطلب نمائید.

 

نوت: قابل یاد آوریست که فورم بدون چک لست گرفته نمیشود.

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مترجم فرانسوی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

موقعیت پست:

ریاست انتشارات بیهقی

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس انتشارات بیهقی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

23/8/1397

تاریخ اعلان

15/10/1397 ختم اعلان 24 /10/1397

 

....................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ترجمه آثارعلمی ،فرهنگی ،هنری ،کتب اززبان فرانسوی  بزبان  دری و پشتو.

....................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مربوطه درمطابقت به برنامه های کاری  ریاست  مربوطه در امور ترجمه آثار جهت تحقق اهداف وزارت اطلاعات  وفرهنگ.
 2. مطالعه و تحلیل کتب و آثار قابل ترجمه طبق هدایت ونیاز وزارت  جهت ترجمه  با درنظرداشت اصل رعایت اصطلاحات مربوطه اثر و رشته .
 3. ترجمه کتب، آثارعلمی، فرهنگی و هنری بعد از تحلیل و بررسی کمیته بررسی آثار اززبان فرانسوی به یکی از زبان ها ی ( دری و یا پشتو) جهت نشر و استفاده .
 4. ترجمه مواد علمی دربخش های هنری وفرهنگی به یکی از زبان فرانسوی طبق نیاز وهدایت مقامات  ذیصلاح جهت معرفی تاریخ ،فرهنگ وهنر افغانستان .
 5. تأمین ارتباط وهماهنگی با ریاست ها و سایرمترجمین وزارت جهت همکاری  در ترجمه آثار بزبان های ملی  و خارجی جهت تسریع امور ترجمه .
 6. ارائه آثار ترجمه شده به بخش های مربوطه جهت مطالعه و ابرازنظر.
 7. همکاری با ریاست  ها درترجمه آثار مورد نیازشان جهت بهبود ومعرفی بیشتر فعالیت ها  و امکانات فرهنگی و هنری جهت علاقمندی و جذب علاقمندان داخلی و خارجی.
 8. ترجمه اسناد کتبی به موقع و رعایت اصول وقواعد زبان فرانسوی و زبان های رسمی کشورجهت حصول اطمینان از کیفیت اثر.
 9. سهم گیری فعال در مجالس رسمی، سیمینارها، سمپوزیم ها جهت ترجمانی به لسان فرانسوی و برعکس آن.
 10. همکاری با  مقامات ذیصلاح  وزارت درامورترجمانی .
 11. تطبیق پلان واهداف اداره جهت نیل به برنامه های استراتیژیک وزارت درامور فرهنگی، هنری ونشراتی.
 12. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات، اهداف وخط مشی اداره  سپرده میشود .   

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : زبان وادبیات  فرانسوی 
 1. و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (دو سال تجربه مرتبط به وظیفه)
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 5. مهارت در ترجمه آثار  .
 6. مهارت درترجمه شفاهی
 7. بلدیت کامل به لسانهای رسمی کشور  و قواعد زبان ها و بلدیت کامل دراصطلاحات زبانهای رسمی کشور، 

 

داونلود فورم درخواستی

دانلود فورم چک لست