مدیر عمومی همآهنگی و ارتباطات

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک

معینیت گرځندوی، مالی واداری

ریاست منابـــع بشری

آمریت استخــــدام

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

 

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.

۱)  متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح

صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)   درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)   متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

 

 

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه    : مدیر عمومی همآهنگی و ارتباطات    

وزارت و یا اداره : اطلاعات و فرهنگ

موقعیت           : کابل

بخش             :  ریاست پالیسی و پلان

بست              : (4)

گزارشدهی به    : امر ارتباط خارجه

گزارشگیری از  :  مدیر تنظیم فعالیت های اتشه ها

کود               : 36-90-03-17

................................................................................................................................................

هدف وظیفه     : تأمین ارتباط با سازمان های بین المللی فرهنگی طبق برنامه های کاری ریاست های سکتوری وزارت  

................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت به پلان آمریت ارتباط خارجه جهت تحقق وتطبیق برنامه های وزارت .
 2. جمع آوری معلومات والویت بندی برنامه ها و پروژه ها درهماهنگی با سایر بخش  های ریاست پالیسی و پلان جهت شریک سازی و جلب حمایت دونران و موسسات خارجی.
 3. تنظیم امور اسناد اشته های فرهنگی مقیم خارج به منظور ایجاد سهولت کاری اتشه ها.
 4. مطالعه ، بررسی وتنظیم اسناد مربوط به نشست های بین المللی فرهنگی جهت ارائه آن در مجالس  سازمان های  بین المللی فرهنگی
 5. طرح ، ترتیب و تنظیم  اسناد ، پروتوکول ها، تفاهم نامه ها با سازمان های بین المللی فرهنگی طبق برنامه  ها واستراتیژی وزارت جهت حمایت و توسعه فرهنگ وهنر در افغانستان 
 6. همکاری در ایجاد میکانیزم و پروسیجرهای مؤثر برای جلب و حمایت دونران وموسسات خارجی و نیز تأمین هماهنگی جهت حفظ وانسجام امور.
 7. ترتیب سیستم دیتابیس معلوماتی بصورت هارد کاپی وسافت کاپی در رابطه به دونران  ،موسسات ملی وبین المللی ، پروتوکول ها ،تفاهم نامه ها جهت استفاده حین ضرورت .
 8. مطالعه و بررسی مسوده پروتوکول های پیشنهادی ارگان های ملی و بین المللی به وزارت  مطابق به معیارهای از قبل تعین شده غرض شفافیت و حصول اطمینان .
 9. سازماندهی وترتیب اجندای جلسات با دونران غرض جلب حمایت های مالی وتخنیکی دونران وموسات تمویل کننده بصورت ربعوار  و حسب ضرورت .
 10. تطبیق اهداف وبرنامه های اداره واتخاذ تصمیم درامر  تحقق مؤثر آنها .
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا به دارنده تحصیلات عالی بدرجه  لیسانس ارجحیت داده میشود

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کار ی مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
 • آشنائی کامل به  لسان انگلیسی
 • توانائی در مدیریت امور، هماهنگی و ارتباطات را داشته باشد.

ترتیب کننده : ........................................ تاریخ: ...............................................................

 

منظور کننده: ............................................. تاریخ: ..............................................................

داونلود فورم درخواستی

دانلود فورم چک لست