کارشناس زبان و ادبیات ازبکی

 

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک

معینیت گرځندوی، مالی واداری

ریاست منابـــع بشری

آمریت استخــــدام

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

 

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.

۱)  متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح

صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)   درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)   متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

 

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه          : کارشناس زبان و ادبیات ازبکی

وزارت و یا اداره     : وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقعیت                : کابل

بخش                  : ریاست فرهنگ مردم

بست                   : (4)

گزارشدهی به        : آمر گسترش فرهنگ وادبیات

گزارشگیری از      : ندارد

            36-90-12کود                   : 12 –

تاریخ اعلان ۱۴ میزان۱۳۹۷ الی ۲۲ /7 /۱۳۹۷

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: نهادینه ساختن واژه های زبان ازبکی  جهت ایجاد و انکشاف لغات نامه ها و معرفی آثارادبی، فرهنگی نویسندگان و فرهنگیان

.................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
 2. مطالعه، تحقیق ، تحلیل و تجزیه مطالب و موضوعات مربوط به زبان و ادبیات ازبکی در جهت ایجاد و انکشاف لغات نامه ها.
 3. ایجاد و انکشاف واژه نامه ها به سطح ملی و محلی به منظور نهادینه ساختن واژه ها در همآهنگی با نهاد های ذیدخل.
 4. ایجاد و انکشاف میکانیزم همکاری و تبادله آثار ادبی و فرهنگی با نهاد ها جهت غنامندی برنامه های اداره مربوط.
 5. تأمین روابط با شعرأ، ادبأ، نویسندگان و کارشناسان زبان و ادبیات ازبکی و نهاد های علمی، فرهنگی و ادبی غرض جمع آوری واستفاده از داشته های فرهنگی وادبی آنها در جهت تهیه لغات نامه ها.
 6. طرح و ترتیب مسوده واژه نامه های ملی و محلی جهت نهایی ساختن آن در همآهنگی با آمرین و مراجع ذیدخل.
 7. معادل سازی اصطلاحات و واژه های نامأنوس زبان های خارجی به زبان ازبکی  در تفاهم با همکاران و ارسال رسمی آن به اداره ذیربط.
 8. اشتراک در برنامه ها و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی جهت توسعه و ترویج امور نویسندگی به‌ ویژه  ادبیات داستان.
 9. ترتیب برنامه های تقویت کننده ادبیات کودک و نوجوانان کشور جهت رشد استعداد ها و گسترش ادبیات کودک.
 10. فراهم آوریی تسهیلات دربرگزاری سیمینارهای فرهنگی ،ادبی به منظور تقویت وتشویق شعرأ، نویسندگان و محقیقین عرصۀ زبان و ادبیات کشور.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  به وی سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس زبان و ادبیات  به ماستر و  دکترا ترجیح داده می شود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری حداقل یکسال سال مرتبط به وظیفه .

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )