مدیر عمومی تهیه مواد آموزشی

وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک

معینیت گرځندوی، مالی واداری

ریاست منابـــع بشری

آمریت استخــــدام

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

 

 این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید 

 

وزارت اطلاعات وفرهنگ، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های  ۳ الـــی ۴ اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جـــــداً رعایت نمایند.

۱)  متقاضایان محترم فــــورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا درسایت وزارت (WWW.moic.gov.af) وسایت های اکبروجاب (WWW.Acbar.af) و(WWW.jobs.af) دریافت نموده با درک مسئوولیت کامل بصورت  دقیق وبدون قلم خوردگی خانه پری نموده و قبل از ختم میعاد اعلان، همراه با اسناد تح

صیلی تأیید شده ای وزارت تحصیلات عالی ، اگر رسمی وظیفه دارید خلص سوانح که شش ماه از تاریخ صدور آن سپری نشده باشد، اگر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار، تصدیق کارکرد که ثبت وراجستر شده ای اداره آسیا و اقتصاد باشد همراه با فورم مالیه دهی به دفاتر مربوطه تسلیم  دهید.

۲)  هرگاه متقاضیان بست‌های خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند.

۳)   درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد، متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۴)   متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۵)  اسناد تحصیلی که طی سال‌های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

۶)  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی میباشد.

۷)  اسناد تحصیلی موقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۸) از آنجاییکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناً ایجاب می‌نماید تا متقاضیان محترمی که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۹)  متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها / ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند تجربه کاری از آخرین مرجع کارکرد خویش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۰)  متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۱)  هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مشکوک به نظر برسد بعد ازاخذ معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

لایحه وظایف

 ........................................................................................................................................

عنوان وظیفه                   : مدیر عمومی تهیه مواد آموزشی

وزارت و یا اداره               : اطلاعات وفرهنگ

موقعیت                          :  کابل 

بخش                              :  ریاست تحقیق و انکشاف گرځندوی

بست                              :   (4)

گزارشدهی به                   : آمرانستیتیوت گرځندوی

گزارشگیری از                 : کارشناس تهیه مواد آموزشی

کود                                36-90-27-004 :

تاریخ اعلان ۱۴ میزان۱۳۹۷ الی ۲۲ /7 /۱۳۹۷

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: طرح ، تنظیم و جمع آوری موارد لازم به منظور تهیه مواد آموزشی برای انستیتوت گرحندوی

........................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان آمر انستیتوت جهت تقق اهداف اساسی ریاست.
 2. جمع آوری و تهیه مواد آموزشی جهت استفاده در برنامه های آموزشی انستیتوت.
 3. طرح و انکشاف موارد لازم مرتبط به صنعت توریزم به منظور بهتر شدن مواد آموزشی.
 4. تنظیم مواد آموزشی در تفاهم با ادارات ذیربط جهت چاپ و تهیه مواد تدریسی.
 5. مطالعه ، تجزیه و تحلیل موضوعات مرتبط به صنعت توریزم در جهت تهیه مواد آموزشی و تدریسی.
 6. تهیه و تنظیم مواد آموزشی به صورت نرم افزار و سخت افزار جهت استفاده آموزگاران و دانشجویان.
 7. ایجاد و انکشاف دیتابیس مواد آموزشی به منظور استفاده موثر در برنامه های آموزشی.
 8. اجرای سایر وظاف که مطابق قانون ،مقررات ولوایح ازطرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

.......................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 2. درجه سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های اقتصاد، توریزم ، علوم اجتماعی
 3. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 •   آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
 •  توانای کنترول ورهبری اداره مربوط.
 •  قدرت افهام وتفهیم با همکاران ومراجعین

 

 

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: .......................................................

 

                                                                   منظور کننده: ................................................. تاریخ: .........................................................

 

داونلود فورم درخواستی

دانلود فورم چک لست