ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.


مشخصات بست:
عنوان بست:    ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان
بست:              دوم
وزارت /اداره:   اطلاعات و فرهنگ
موقعیت :         ولایت مربوطه
بخش :             ریاست اطلاعات و فرهنگ
گزارشدهی به : مقام وزارت
گزارشگیری از : مدیرعمومی مالی و اداری، آمر فرهنگ و هنر، آمراطلاعات، آمر گرځندوی و آمر امورجوانان
تاریخ نشر و ختم اعلان: ۲۰/۴/۱۳۹۷ الی ۶/۵/۱۳۹۷

هدف وظیفه:
مدیریت ورهبری امور فرهنگی ، هنری ،اطلاعاتی درمطابقت به استراتیژی ،پالیسی ،قوانین ،مقررات وزارت اطلاعات وفرهنگ درهمسویی با عرف ،عنعنات ملی وتاریخی کشور و ولایت مربوطه

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان و استراتیژی عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره ؛
 2. ارایه مشوره در طرح و تدوین پالیسی ها ، تحقق درست و مؤثراهداف و برنامه های وزارت جهت نیل به نیازهای فرهنگی ،هنری و اطلاعاتی درولایت مربوطه؛
 3. مدیریت ورهبری کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه ها واجراات مؤثر درامور فرهنگی ،هنری و اطلاعاتی در ولایت مربوطه؛
 4. تامین ارتباطات با مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ وریاست های مربوطه غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، رهنمائی ها، احکام، پایسی ها و پلان های اجرائیوی، و تطبیقی؛
 5. تأمین ارتباط با واحد های محلی اداری درولایت مربوطه ، فعالین جامعه مدنی ، مقام ولایت به منظور هماهنگی درتجلیل از روز های تاریخی ، فرهنگی ، هنری و اعطای جوایز فرهنگی ،هنری وادبی به منظور توسعه وانکشاف امور فرهنگی وهنری ؛
 6. نظارت از تطبیق قوانین، مقررات، و پالیسی های وزارت در بخش های کاری مربوطه بمنظور بهبود امور و اجراات مؤثر درتطبیق پلان ها و برنامه های کاری اداره در ولایت مربوطه ؛
 7. سازماندهی، هماهنگی برنامه های امور جوانان و تجلیل از روزهای تاریخی وملی در سطح ولایت جهت حفظ ، انکشاف و توسعه فرهنگی؛
 8. زمینه سازی جهت تدویر نمایشگاه ها در سطح ولایت جهت معرفی داشته های فرهنگی ،هنری و ادبی کشور و ولایت مربوطه؛
 9. تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوط؛
 10. مراقبت از تطبیق برنامه ها و دست اوردهای فرهنگی ،هنری ، آثار باستانی درولایت مربوطه درهماهنگی با نهاد های ذیربط؛
 11. تقویت روحیه ابتکار وانگیزه در تمام زمینه های هنری از طریق تشویق و حمایت نویسنده گان، شعرا و هنرمندان؛
 12. ایجاد میکانیزم موثر جهت حفظ و نگداشت میراث های فرهنگی کشور وشمولیت آن درلست میراث های جهانی؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

۱. درجه تحصیل
.داشتن سند تحصیلی حداقل لسانس به رشته های) ادبیات، ژونالیزم ٬علوم اجتماعی وهنرهای زیبا (ارجعیت داده میشود .

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد.