دریور

لایحه وظایف

عنوان وظیفه         : دریور

وزارت و یا اداره      : اطلاعات و فرهنگ

بست                      : قرار دادی

موقیعت                 : کابل

بخش                       : ریاست باستانشناسی

گزارشدهی به          : مسئول بخش مربوطه

........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه : پیشبرد امور حمل و نقل کارمندان اداره مربوطه در اوقات معینه.

........................................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

1.      حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد

2.      استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری و از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن

3.      پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حادثه ترافیکی.

4.      توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.

5.      تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.

6.      حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر ، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.

7.      ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط . مانند روغنیات ، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط.

8.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقرارات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

9.      چک کردن منظم تیل و مبلایل در جریان سفر در داخل ساحه

10.  گرفتن امضاً در اسناد مربوطه سفر از مسؤل آن 

11.  راپور دهی از رسیدن و ترک کردن محل برای مسؤل مربوطه

12.  تعین کردن وقت و محل برای سفر در ساحه 

13.  نهگداری داخل و بیرون موتر بطور محفوظ ، پاگ و آماده

14.  اداره کردن موتر نظر به قانون ماشین و به طرز محفوظ آن

 

 

داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی

داشتن لیسانس ابدیت شده توسط ریاست محترم ترافیک

مهارت های دیگر  کورس های کوتاه، آموزشی های داخل خدمت

توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

کاندیدان محترم میتوانند CV را با کاپی لایسنس خویش و کاپی تذکره را  در ایمیل آدرس ذیل khyber.massoudy@gmail.com بفرستند.