رئیس اطلاعات و فرهنگ

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه       : رئیس اطلاعات و فرهنگ

وزارت و یا اداره   : اطلاعات و فرهنگ

موقعیت              : بامیان

بخش: ریاست اطلاعات و فرهنگ                                   

بست                  : (2)

گزارشدهی به       :  مقام وزرات

گزارشگیری از     : مدیر مالی و اداری، آمر فرهنگ و گرځندوی، آمراطلاعات و مدیر عمومی امورجوانان

کود: 36-10-01-001

............................................................................................................................................

هدف وظیفه         :مدیریت ورهبری امور فرهنگی ، هنری ،اطلاعاتی  درمطابقت به استراتیژی  ،پالیسی ،قوانین ،مقرراتوزارت اطلاعات وفرهنگ درهمسویی با عرف ،عنعنات ملی وتاریخی کشور و ولایت مربوطه

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان و استراتیژی عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده  اداره .
 2. ارايه مشوره در طرح و تدوین پاليسی ها ، تحقق  درست و مؤثراهداف و برنامه های وزارت جهت نیل به نیازهای فرهنگی ،هنری و اطلاعاتی درولایت مربوطه .
 3. مدیریت ورهبری کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه ها واجراات مؤثر درامور فرهنگی ،هنری و اطلاعاتی در ولایت مربوطه.
 4. تامین ارتباطات با مقام  وزارت  اطلاعات و فرهنگ وریاست های مربوطه غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، رهنمائی ها، احکام، پایسی ها و پلان های اجرائیوی، و تطبیقی
 5. تأمین ارتباط با واحد های محلی اداری درولایت مربوطه ، فعالین جامعه مدنی ، مقام ولایت به منظور هماهنگی درتجلیل از روز های  تاریخی ، فرهنگی ، هنری و اعطای جوایز فرهنگی ،هنری وادبی به منظور توسعه وانکشاف امور فرهنگی وهنری .
 6. نظارت از تطبيق قوانین، مقررات، و پاليسی های وزارت  در بخش های کاری مربوطه بمنظور  بهبود امور و اجراات مؤثر درتطبیق پلان ها و برنامه های کاری اداره در ولایت مربوطه .
 7. سازماندهی، هماهنگی برنامه های امور جوانان  و تجلیل از روزهای تاریخی وملی  در سطح ولایت جهت حفظ ، انکشاف و توسعه فرهنگی .
 8. زمینه سازی جهت تدویر نمایشگاه  ها  در سطح ولایت جهت معرفی  داشته های فرهنگی ،هنری و ادبی کشور  و ولایت مربوطه.
 9. تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوط
 10. مراقبت از تطبیق برنامه ها و دست اوردهای فرهنگی ،هنری ، آثار باستانی درولایت مربوطه درهماهنگی با نهاد های ذیربط.
 11. تقویت روحیه ابتکار  وانگیزه  در تمام زمینه های هنری از طریق تشویق و حمایت نویسنده گان، شعرا و هنرمندان.
 12. ایجاد میکانیزم  موثر جهت حفظ و نگداشت میراث های فرهنگی کشور وشمولیت  آن درلست میراث های جهانی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی  سپرده میشود. 

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 • درجه تحصیل
  • .داشتن سند تحصیلی حداقل لسانسادبیات ، ژورنالیزم وعلوم اجتماعی
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
  • توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد.

(لایحه وظایف  وسایر معلومات) را از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ منزل 4 تعمیر مرکزی وزارت واقع چارراهی محمدجان خان وات شهر کابل دریافت نماید.