اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی همآهنگی و ارتباطات
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
مدیرعمومی تحقیق زبان و ادبیات
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
کارشناس زبان و ادبیات ازبکی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
مدیر مسئول مجله
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
مدیر عمومی تهیه مواد آموزشی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
انجنیر برق
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 -
کارشناس زبان و ادبیات پشتو
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
سکرترمسئول
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
مدیر عمومی امور حقوقی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید ...
Oct 06, 2018 Oct 14, 2018
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات کندهار، سرپل، هلمند و بادغیس
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات کندهار، سرپل، هلمند و بادغیس ۲۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (چهار بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد...
Sep 15, 2018 Sep 30, 2018
صفحه 1 از 17