اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی نظارت از گروه های هنری
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Feb 11, 2019 Feb 20, 2019
کارشناس تهیه مواد آموزشی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Feb 11, 2019 Feb 20, 2019
آمر ارتباط خارجه / ریاست پالیسی و پلان
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Feb 11, 2019 Feb 20, 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها
ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها ۳۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌...
Jan 20, 2019 Feb 02, 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باختر
ریاست آژانس اطلاعاتی باختر ۳۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌...
Jan 20, 2019 Feb 02, 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات (خوست، سمنگان، بلخ، ننگرهار، لغمان، جوزجان، تخار، پکتیکا، پنجشیر، ارزگان، نیمروز
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات ( خوست، سمنگان، بلخ، ننگرهار، لغمان، جوزجان، تخار، پکتیکا، پنجشیر، ارزگان و نیمروز) بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۱ بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات...
Jan 20, 2019 Feb 02, 2019
مدیرعمومی تحقیق زبان و ادبیات
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Jan 16, 2019 Jan 25, 2019
استاد آثار تاریخی و ساحات باستانی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Jan 16, 2019 Jan 25, 2019
گزارشگر
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Jan 16, 2019 Jan 25, 2019
استاد زبان انگلیسی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Jan 16, 2019 Jan 25, 2019
صفحه 1 از 22