اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌...
Apr 16, 2019 Apr 23, 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان ۲۱۳۹۸ بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌...
Apr 14, 2019 Apr 22, 2019
آمر تحقیق و انکشاف گرحندوی ریاست
اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ: وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی...
Apr 04, 2019 Apr 13, 2019
کارشناس تقنین و پالیسی امور رسانه ها
وزارت اطلاعـــــــــات وفرهنک معینیت گرزندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات وفرهنگ،...
Apr 04, 2019 Apr 13, 2019
میناتــــــور
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Mar 24, 2019 Apr 03, 2019
انجنیر نظارت امور ساختمانی
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Mar 24, 2019 Apr 03, 2019
کارشناس نظارت و ارزیابی از برنامه ها
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Mar 24, 2019 Apr 03, 2019
مهندس
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Mar 24, 2019 Apr 03, 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌...
Mar 20, 2019 Apr 01, 2019
مدیر عمومی نظارت از گروه های هنری
وزارت اطلاعـــــــــــات وفرهنک معینیت گرځندوی، مالی واداری ریاست منابـــع بشری آمریت استخــــدام رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی این اطلاعیه را بعد از مطالعه، امضاء و ضم فورم درخواستی تسلیم نمائید وزارت اطلاعات...
Feb 11, 2019 Feb 20, 2019
صفحه 1 از 23