اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست 4 مدیرعمومی ساحات باستانی / ریاست باستان شناسی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: بست 4 مدیرعمومی ساحات...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 3 مترجم فرانسوی/ ریاست انتشارات بیهقی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: بست 3 مترجم فرانسوی/ ریاست...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4 کارشناس ارتباط و هماهنگی جوانان رضاکار / معینیت امور جوانان
لایحه وظایف ............................................................................................................................................. عنوان وظیفه : بست 4 کارشناس ارتباط و هماهنگی جوانان رضاکار / معینیت امور...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4 کارشناس ارتباطات و بررسی از نهاد های هنری/ ریاست هنرستان
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: بست 4 کارشناس ارتباطات و...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4 کارشناس زبان و ادبیات ازبکی / ریاست فرهنگ مردم
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : بست 4 کارشناس زبان و ادبیات ازبکی / ریاست فرهنگ مردم وزارت و یا...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4 مدیریت عمومی حواله جات / ریاست مالی واداری
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: ...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
مدیرعمومی ویزه و کنترول آثار
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: مدیرعمومی ویزه و کنترول...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4 مدیر عمومی تیاتر پشتو / ریاست تیاتر ملی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: بست 4 مدیر عمومی تیاتر...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
مترجم زبان انگلیسی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: مترجم زبان انگلیسی...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
بست 4متخصص تشخیص آثار/ ریاست موزیم ملی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: بست 4متخصص تشخیص آثار/...
May 30, 2019 Jun 05, 2019
صفحه 1 از 25