اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دیزاینر ماهنامه فرهنگی
لایحه وظایف ........................................................................................................................................... عنوان وظیفه : دیزاینر ماهنامه فرهنگی وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
دیزاینر و کمپیوترکار مجله
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : دیزاینر و کمپیوترکار مجله وزارت و یا اداره: اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
عضو مسلکی مجله ترکمنی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : عضو مسلکی مجله ترکمنی وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
کارتونیست
لایحه وظایف ........................................................................................................................................... عنوان وظیفه : کارتونیست وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ موقعیت :...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
دیزاینر و کمپیوتر کار
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : دیزاینر و کمپیوتر کار وزارت و یا اداره: اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
عضو مسلکی سایت خبری
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : عضو مسلکی سایت خبری وزارت و یا اداره: اطلاعات و...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
مدیر عمومی بودجه برنامه فرهنگی
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر عمومی بودجه برنامه فرهنگی وزارت و یا اداره: ا طلاعات و...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
ممثل نمایشنامه پشتو
لایحه وظایف ....................................................................................................................................... عنوان وظیفه : ممثل نمایشنامه پشتو وزارت و یا اداره:وزارت اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
عضو مسلکی مجله ترکمنی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : عضو مسلکی مجله ترکمنی وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
خبرنگار
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : خبرنگار وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت :...
Dec 12, 2018 Dec 31, 2018
صفحه 1 از 19