اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
May 28, 2018 May 03, 2018
دریور
لایحه وظایف عنوان وظیفه : دریور وزارت و یا اداره : اطلاعات و فرهنگ بست : قرار دادی موقیعت : کابل بخش : ریاست باستانشناسی گزارشدهی به : مسئول بخش...
May 09, 2018 May 18, 2018
آمر اداری
عنوان وظیفه : آمر اداری وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : معینیت امور جوانان بست : (3) گزارشدهی به : معین امور جوانان گزارشگیری از : مدیر خدمات، مدیریت محاسبه ، مامور...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر مسول مجله نورستانی
عنوان وظیفه : مدیر مسول مجله نورستانی وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ مجله وطنداران بست : (4) گزارشدهی به : سکرتر مسؤل مجله وطنداران گزارشگیری از : عضو مسلکی...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی موزیولوژی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی موزیولوژی وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست موزیم ملی بست : (4) گزارشدهی به : آمر آرشیف و ترمیم آثار گزارشگیری از: دونفر عضو مسلکی موزیولوژی و...
May 05, 2018 May 14, 2018
کارشناس دیجیتل سازی
عنوان وظیفه : کارشناس دیجیتل سازی وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست آرشیف ملی بست : 4)) گزارشدهی به : آمر حفاظت و مرمت گزارشگیری از : ندارد کود : 012...
May 05, 2018 May 14, 2018
کارشناس دیجیتل سازی
عنوان وظیفه : کارشناس دیجیتل سازی وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست آرشیف ملی بست : 4)) گزارشدهی به : آمر حفاظت و مرمت گزارشگیری از : ندارد کود : 012...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی عواید
عنوان وظیفه : مدیر عمومی عواید وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ آمریت اخذ اعلانات بست : (4) گزارشدهی به : آمراخذ اعلانات و توزیع روزنامه ها گزارشگیری از : معتمد...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی سنجش و برآورد
وظیفه : مدیر عمومی سنجش و برآورد وزارت و یا اداره: اطلاعات و فرهنگ موقعیت : کابل بخش : ریاست روزنامه ها/ آمریت اخذ اعلانات بست : (4) گزارشدهی به : آمراخذ اعلانات و توزیع گزارشگیری از : مامور سنجش و...
May 05, 2018 May 14, 2018
مدیر عمومی آگاهی و روابط عامه
عنوان وظیفه :مدیر عمومی آگاهی و روابط عامه وزارت و یا اداره: اطلاعات وفرهنگ موقعیت : کابل بخش : کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بست :(۴) گزارشدهی به : آمر دارالانشاء گزارشگیری از : مامور آگاهی و روابط...
May 05, 2018 May 14, 2018
صفحه 1 از 14